دهقانی: هدف از واردات، یافتن خودروی اقتصادی مناسب برای مردم استیکی از اعضای کمیسیون صنعت و معدن شورای اسلامی با بیان اینکه هدف کلی واردات خودرو انتقال فناوری و رونق صنعت خودروسازی ما از طریق تشکیل مراکز جدید در کشور است، تاکید کرد: این یک سیاست نیست. به عده ای مجوز بدهند.با اینکه بدون فکر پشتیبانی و خدمات پس از فروش و بدون انتقال تکنولوژی چندین هزار خودرو وارد می کنند.