دود عظیم در آسمان اهواز


عکس گروه A،
4010505057

دود ناشی از آتش سوزی در نیزارهای تالاب خورالعظیم عراق چندین شهر استان خوزستان را درگیر کرده است. این دود در شهرهای خویزه، دشت آزادگان و تا حدودی خرمشهر و اهواز قابل مشاهده است. شهرستان مرزی هویزه به ویژه شهر رفیع بیشترین آسیب را از این دود گرفت.