دوم لمس کردن موازی ۲ هواپیما در فرودگاه


منتظر بمانید” />

نظراتی كه به تعميق را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش بحث كمك كنند، پس اجتناب کرده اند مدت كوتاهی کشف نشده ملاحظه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصمیم گیری ديگر بينندگان قرار مي گيرد. بازخورد تشکیل توهين، افترا، تهمت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نيش به ديگران آشکار نمی شود.