دیپلماسی آب در اصل کار وزارت امور خارجه است. مذاکره همراه خود ترکیه، عراق را انتخاب کنید و انتخاب کنید افغانستان برای احقاق حق آب مرزی


حسین امیرعبداللهیان در اظهار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گوی بی نظیر همراه خود مجلس شورای سراسری دانستن درباره اقدامات وزارت امور خارجه مقامات سیزدهم در بخش دیپلماسی آب اظهار داشت: کمیته ای در وزارت امور خارجه تشکیل داده ایم کدام ممکن است 2 هر دو سه کمیته دارد. کلاس ها

تشکیل کمیته مشترک برای پیگیری دیپلماسی آب

وزیر امور خارجه اظهار داشت: علاوه بر این کمیته ای بین وزارتخانه های امور خارجه، ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید انرژی تشکیل شده {است تا} به صورت تخصصی در امتیازات درمورد به رودخانه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سدهای مرزی برخی کشورهای همسایه ورزش کنند.

وی افزود: اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری در وسط ای کدام ممکن است من می خواهم پاسخگویی تجهیزات دیپلماسی را بر عهده داشتم، مذاکرات دوجانبه ای همراه خود وزیر امور خارجه ترکیه دانستن درباره سدهای احداث شده بر روی رودخانه ارس داشتیم کدام ممکن است ممکن است تاثیرگذار باشد. طرف عراقی.”

هیئتی اجتناب کرده اند ترکیه به ایران برای حاضر حق آبه مرزی

رئیس تجهیزات دیپلماسی کشورمان اظهار داشت: {در این} مدت همراه خود هیئت حاکمه غیر دائمی حال افغانستان صحبت کردیم. هیئتی اجتناب کرده اند ترکیه نیز اواخر سال قبلی وارد ایران شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمیته مشترکی برای پیگیری موضوعات مرتبط تشکیل دادیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید با اشاره به افغانستان هم همین کار را کردیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید پیگیری کنیم به همان اندازه به نتیجه برسیم.

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر