ذکر شد‌وگوی روسای جمهور ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاجیکستان/ تاکید بر لزوم توافق تهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوشنبه برای تامین ایمنی در قلمرو


به گزارش فارس؛ آیت الله رئیسی در تصمیم تلفنی امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان ضمن تبریک عید فطر به مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملت این ملت ذکر شد: جمهوری اسلامی ایران معتقد است ایمنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سعادت مردمان تاجیکستان ایمنی وسعادت مردمان ایران است.

رئیس جمهور همراه خود تاکید بر لزوم رشد توافق‌های امنیتی بین 2 ملت افزود: ایران درگیر وضعیت امنیتی قلمرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید به طور قابل توجهی افغانستان است.

رئیسی همراه خود ابراز خرسندی اجتناب کرده اند روابط مالی رو به افزایش بین 2 ملت اجتناب کرده اند رئیس جمهور تاجیکستان برای بازدید به ایران دعوت را انتخاب کنید و انتخاب کنید انجام این بازدید را در ارتقای مرحله تعاملات دوجانبه را انتخاب کنید و انتخاب کنید قلمرو‌ای تهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوشنبه کارآمد توضیح دادن کرد.

امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان نیز {در این} گفتگوی تلفنی نیز ضمن تشکر اجتناب کرده اند دعوت رئیس جمهور کشورمان برای بازدید به تهران، فرا رسیدن عیدفطر را به آیت الله رئیسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملت ایران تبریک ذکر شد.