رئیس شما آخرین امید شماست!


گروه ویدئویی A،
4010326061

سیدابراهیم رئیسی رئیس جمهور پس از ورود به اصفهان در جمع اهالی و کشاورزان شرق استان حضور یافت و با شنیدن مشکلات و معضلات مردم این منطقه برای رفع مشکلات با آنان گفت و گو کرد.