راه رفع های آسان برای صرفه جویی در بلعیدن آب


بیش از پنجاه راه برای جلوگیری اجتناب کرده اند هدر وارد شدن آب شیرین موجود است کدام ممکن است همراه خود رعایت برخی اجتناب کرده اند این شرایط به سادگی می توان در بلعیدن آب صرفه جویی کرد.

به گزارش ایسنا، همراه خود رعایت ایده ها آسان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنظیم سبک مسکن می توان اجتناب کرده اند هدر وارد شدن آب شیرین جلوگیری کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در بلعیدن آن صرفه جویی کرد. در همین جا هشت مورد اجتناب کرده اند آن استناد های آژانس ایمنی اجتناب کرده اند جو زیست معرفی شده است شده است:

* اگرچه باتلاق را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتاق استراحت کوچکترین اتاق خانه هستند، با این حال حدود 75 نسبت آب خانه {در این} محل قرارگیری بلعیدن تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در اتاق استراحت منطقیحدود 60 لیتر آب به مدت شش دقیقه بلعیدن تبدیل می شود، متعاقباً طول خوب 5 دقیقه. دوش دقیقه ای هر دو کمتر

* شیرآلات نشتی را بازیابی کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید لوله های نشتی را بازیابی کنید. شیر آبی کدام ممکن است در هر ثانیه خوب بار چکه می تنبل، سالانه 6000 لیتر آب را هدر می دهد.

* سیفون باتلاق دشمن آب است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در آمریکا 18 میلیارد لیتر آب شیرین برای شستشوی (تیغه) باتلاق ها استفاده تبدیل می شود.

* هنگام اخراج، {شیر آب} را بی فایده باز نگذارید، از در هر دقیقه 10 لیتر آب اجتناب کرده اند کف دست {می رود}.

* هنگام تمیز کردن ظروف، {شیر آب} را بی جهت را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود فشار بیش از حد باز نگذارید.

* آب بقیه اجتناب کرده اند تمیز کردن میوه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سبزیجات را در اطراف نریزید را انتخاب کنید و انتخاب کنید در ظروف قرار دهید.

هنگام تمیز کردن ماشین غیر از شلنگ اجتناب کرده اند خوب سطل آب بیشترین استفاده را ببرید.

* استفاده اجتناب کرده اند برس برای نظافت پاسیو غیر از بلعیدن آب ترجیح داده تبدیل می شود.

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر