رتبه 35 فوری ترین شخص ایران در بین 43 نفر


فوری ترین شخص ایرانی در مسابقات موجود در سالن جهان کار کردن ضعیفی داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید در گروه شخصی پنجم شد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، حسن تفتیان، در یکپارچه رقبا های دوومیدانی موجود در سالن قهرمانی جهان، حسن تفتیان دونده ایرانی در ماده 60 متر همراه خود سایر دوندگان به رقبا تیز کردن.

تفتیان در گروه هفت این مسابقات قرار گرفت. شش دونده در جاده آغاز این گروه قرار گرفتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تفتیان همراه خود زمان 6.75 ثانیه پنجم شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند راهیابی به نیمه بسته شدن بازماند.

در مرحله مقدماتی 60 متر 50 شخص دویدند کدام ممکن است 43 نفر اجتناب کرده اند آنها به رقبا پرداختند. {در این} میان تفتیان در رتبه 35 قرار گرفت.

تفتیان پیش اجتناب کرده اند این در فینال مسابقات موجود در سالن قهرمانی جهان نمایندگی کرده بود کدام ممکن است در این دوران اجتناب کرده اند مسابقات سودآور به راهیابی به مرحله مقدماتی نشد.

فرزانه فصیحی تولید دیگری دونده ایرانی نیز روز قبل از این در ماده 60 متر نمایندگی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در گروه ممکن است ششم شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرانجام اجتناب کرده اند بین 47 دونده رتبه 37 را به کف دست آورد.

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر