رسانه ها عملکرد فعالی در پیروزی در نبرد رمان دارند


رئیس جمهور رویکرد محوری مقامات از ما را امتحان شده برای برقراری عدالت خواند را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: برقراری عدالت خواست افراد، مسئولیت قانونی مقامات، تأیید ولی فقیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکی اجتناب کرده اند عقب ماندگی های مضر است. در جمهوری اسلامی». مقامات سعی می تدریجی عدالت را در همه زمینه ها اجتناب کرده اند جمله نظام مالیاتی، نظام بانکی، مقررات، راه های توسل به افراد، نحوه استفاده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به کارگیری اشخاص حقیقی، نظام تیز کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر بخش های عدالت اجرا تدریجی.

رئیسی اجتناب کرده اند رسانه ها خواست همراه خود {اطلاع رسانی} صادقانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید راستگو پل ارتباطی بین مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید افراد باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: امیدوارم امید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعتقاد آنها را محافظت را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسانسور کنم.

رئیس جمهور همراه خود ردیابی به اینکه همین الان دوران مبارزه روایتی است، اظهار داشت: رسانه ها در روایت از واقعی، شفاف، فوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدوارکننده حوادث مختلف عملکرد فعالی دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید با بیرون رسانه های ماهر، منصف را انتخاب کنید و انتخاب کنید اختصاص داده شده نمی توان مقابله کرد. دشمنان در جهان مبارزه روایی

رئیسی خاطرنشان کرد: در واقع این بدان معنا نیست کدام ممکن است رسانه ها نباید اجتناب کرده اند مقامات انتقاد کنند از نقد آن را انتخاب کنید و انتخاب کنید رساندن {دیدگاه ها}، بازخورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتقادات افراد به مقامات ممکن است کمک بزرگی باشد. ملت.

رئیسی همراه خود ردیابی به برخی اجتناب کرده اند موضوعات مطرح شده {در این} مونتاژ اجتناب کرده اند جمله الگو مذاکرات هسته ای، اظهار داشت: ما توده ها مشاوره ایم کدام ممکن است راهبرد ما در مذاکرات هسته ای شبیه به است کدام ممکن است مقام معظم مدیریت گفتن کرده اند. گاهی برخی وانمود می کنند کدام ممکن است موضوع مذاکرات هسته ای تنها موضوع در بخش پوشش خارجی ملت است، با این حال به تذکر ما این موضوع صحت ندارد. اجتناب کرده اند منظر مقامات، مذاکرات هسته ای یکی اجتناب کرده اند موضوعات پوشش خارجی ملت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید {همه آن} امتیازات پوشش خارجی نیست.

آیت الله رئیسی اظهار داشت: دبیرخانه شورای برتر ایمنی سراسری اجتناب کرده اند سوی مقامات شناخته شده به عنوان مرجع {اطلاع رسانی} را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارجاع به اصحاب رسانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید نخبگان در بخش مذاکرات هسته ای منصوب تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید رسانه ها به طور مکرر همراه خود مسئولان ذی ربط {در این} دبیرخانه جلساتی را برگزار می کنند. . در کل مذاکرات

رئیس جمهور در بخشی تولید دیگری اجتناب کرده اند سخنان شخصی به برخی اجتناب کرده اند مشکلات پیش روی مقامات در روزهای ابتدایی کار اجتناب کرده اند جمله بحث تامین دارایی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تیز کردن حقوق کارمندان مقامات ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: همین الان شرایط انصافاً مشخص است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقامات این سیستم های شخصی را برای رفع مشکلات بهتر اجرا می تدریجی.

وی همراه خود ردیابی به امتحان شده مقامات برای افزایش در ملت شکسته نشده داد: مقامات اجتناب کرده اند نمایندگی ها، مجتمع ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید موسسه مالی های عظیم خواست به همان اندازه بر ایده این سیستم ریزی خاص به زیرساختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرمایه گذاری های عظیم بپردازند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند توانمندی های انقلاب اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهادها بهره مند شوند. ” چون آن است {در این} زمینه این سیستم ریزی شده است.

رئیس جمهور همراه خود ردیابی به اینکه امتحان شده های مقامات برای توسل به خارجی نیز تحریک کردن شده است، خاطرنشان کرد: کار {در این} زمینه تحریک کردن شده است، با این حال این الگو باید به مرحله خاصی برسد به همان اندازه عمیق آن گفتن شود. انجام این ها در امتداد طرف امتحان شده برای افزایش {بهره وری} ممکن است مقامات را در حضور در هدف انبساط مالی هشت درصدی کمک تدریجی.

آیت الله رئیسی بر آسانسور بخش رسانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تبیین اقدامات مقامات تاکید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: {همه ما} در مقامات مسئولیت داریم به همان اندازه همراه خود این سیستم ریزی، دستاوردهای مقامات را بیشتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تا حد زیادی به گروه حاضر دهیم، از آن یک است امید است. افراد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است گام موثری باشد.» جایگزین قوانین حال دشمن باشید.

رئیس جمهور تاکید کرد: دشمن در جستجوی ناامیدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناامیدی افراد است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصحاب رسانه همراه خود راهبرد رسانه ای امیدبخش در خنثی کردن توطئه های دشمن را انتخاب کنید و انتخاب کنید کسب پیروزی در نبرد روایات عملکرد فعالی دارند.

پیش اجتناب کرده اند سخنان الیاس هزارتی رئیس جمهور، مدیرمسئول روزنامه اعتقاد، محمد شجایان، مدیرکل خبرگزاری مهر، محمد جواد اخوان، سرپرست پاسخگو برای روزنامه جوان، محمدعلی نادعلی زاده، سرپرست {اطلاع رسانی} جماران. وسط، محمدامین امانجانی، مدیرمسئول روزنامه فرخیتیگان، علی رضا بختیاری، مدیرمسئول پیام تیرانداز، مدیرعامل خبرگزاری فارس، محمد قوشانی، مدیرمسئول روزنامه سازندگی، هادی قاسمی، مدیرمسئول جامعه خبری دانشمند، حمید رسایی، سرپرست مسئله سرپرست 9 روز، محمدرضا احمدی، سرپرست پاسخگو برای واحد مرکزی خبر، محمدعلی مسئله ممکن است، مدیرمسئول روزنامه ابتکار گروه بسیج، محمدصادق عرب، سرپرست پایگاه رسانه ای تبناک، حجت الاسلام محمود دایی، سردبیر -پاسخگو برای روزنامه داده ها. حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامه کیهان به دقیق دیدگاه های شخصی پرداختند.

نیاز ملاحظه به تبدیل کردن امید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعتقاد نهایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسانسور سرمایه اجتماعی، {اطلاع رسانی} شفاف را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود افراد در خصوص مشکلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید محدودیت های پیش روی مقامات، امتحان شده برای تثبیت فضای عملیاتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقررات تحت سلطه بر کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تبیین عملی تر مهم تر. اقدامات مقامات به طور قابل توجهی واکسیناسیون نهایی، تحکیم ارتباط مقامات همراه خود نخبگان، تدوین نظام امتیازات دولتی در بخش های مختلف همراه خود کمک مجامع آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت اجتناب کرده اند گروهی اجتناب کرده اند علاقمندان را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاقمندان به نظام شناخته شده به عنوان تفکری کنار اجتناب کرده اند مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده اجتناب کرده اند آن برای تبیین پوشش‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید رویه‌های شخصی. آنچه در الگوی حکمرانی سطوح زیرین‌تر مقامات رخ داد، یکی اجتناب کرده اند مهم‌ترین دیدگاه‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظراتی بود کدام ممکن است 15 نفر اجتناب کرده اند مدیران رسانه‌ای {در این} نشست حضور داشتند.

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر