رشد اقتصادی غیرنفتی سال گذشته به 3.9 درصد رسید


به گزارش روز پنجشنبه ایرنا، بانک مرکزی با انتشار آمارهای اقتصادی سه ماهه چهارم سال 1400، شاخص های اصلی اقتصادی در سه بخش حقیقی، خارجی و مالی را اعلام کرد.

بر اساس گزارش بانک مرکزی، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در سال گذشته با نفت 4.4 درصد و بدون نفت 3.9 درصد بوده است.

نرخ رشد قیمت پایه تولید ناخالص داخلی در سه ماهه اول سال گذشته به 6.7 درصد، در سه ماهه دوم 1 درصد، در سه ماهه سوم 4.8 درصد و در سه ماهه چهارم سال 5.7 درصد رسید.

رشد اقتصادی بدون نفت نیز در سه ماهه اول سال گذشته به 4.4 درصد، در سه ماهه دوم 0.7 درصد، در سه ماهه سوم 5 درصد و در سه ماهه چهارم به 6.3 درصد رسیده است.

وی حجم تولید ناخالص داخلی 12 ماهه اخیر را محاسبه کرد که به قیمت پایه (و به قیمت ثابت سال 1394) به 65263000 میلیارد ریال رسید.

بر این اساس، مجموع تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال 1400 به 17 میلیون و 928 هزار میلیارد ریال، مخارج مصرفی در بخش خصوصی به 28 میلیون و 809 هزار میلیارد ریال و مخارج مصرفی در بخش دولتی به 9 میلیون و 504 میلیارد تومان رسید.

رشد ارزش افزوده گروه های «خدمات»، «نفت»، «صنعت و تولید» و «کشاورزی» در سه ماهه پایانی سال گذشته به ترتیب 52.6، 11.3، 34.8 و 1.3 درصد بوده است.