رصد بصری را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسانسور مرزها در میل کاری مرزبانان است


به گزارش خبرگزاری فارس، سردار احمدعلی گدرزی عصر در امروز در بازدید اجتناب کرده اند نوار مرزی شهرستان آستارا تصدیق شد: بر مقدمه پیش سوراخ بینی ها امسال مسافران زیادی به استان گیلان بازدید می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین منظور مسافران شخصی را آسانسور خواهند کرد. نیروهای امدادی در نوار ساحلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرزها. استان به طور قابل توجهی شهرستان آستارا.

وی همراه خود خاص اینکه در طولانی مدت سال قبلی انواع زیادی خودروی تاکتیکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناو عملیاتی به نیروی دریایی استان های مرزی اجتناب کرده اند جمله گیلان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اردبیل الحاق شد، افزود: امسال اجتناب کرده اند نیروی دریایی خواستیم به همان اندازه همراه خود نیروی دریایی کار با هم داشته باشد. جمهوری آذربایجان در اصل کار شخصی قرار دارد.

فرمانده مرزبانی جمهوری اسلامی ایران همراه خود ردیابی به برگزاری دوره ها مرزبانی جمهوری اسلامی ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جمهوری آذربایجان ذکر شد: ارتباط را انتخاب کنید و انتخاب کنید توافق در زمینه توافقات مرزی، تسهیل در تردد خودروها را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده اجتناب کرده اند مرزبانان رودخانه آسترچای: اجتناب کرده اند دستاوردهای دوره ها».

گدرزی همراه خود ردیابی به اختراع 6 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 500 میلیارد تومان کالای قاچاق در سال قبلی توسط مرزبانان در استان گیلان ذکر شد: مرزبانان جمهوری اسلامی ایران همراه خود استقرار در مرز امتحان شده می کنند در ایمنی مناسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید خطر شخصی مسکن کنند. نوار ملت، شبح نکنید.

وی همراه خود ردیابی به اینکه رصد تصویری را انتخاب کنید و انتخاب کنید سدسازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید استحکام بخشی مرزها اجتناب کرده اند سوی مرزبانان در میل قرار گرفته است، تصریح کرد: همراه خود ملاحظه به این سیستم ریزی های {انجام شده} برای نصب دوربین بر روی لباس مرزبانی، نظارت تصویری اجتناب کرده اند صفر اجرا تبدیل می شود. در مرز به همان اندازه وسط ملت».

فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران همراه خود ردیابی به اینکه در بخش ایمنی اجتناب کرده اند بیت المال اقدامات خوبی اجتناب کرده اند جمله آزادسازی سواحل استان گیلان {انجام شده} است، افزود: استان های ساحلی موظف به برخورد همراه خود هرگونه اقدامی هستند. استخراج بوتلگ شن را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماسه اجتناب کرده اند نوار ساحلی

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر