رفتن در دیپلماسی مالی ضروری است


وزیر امور خارجه کشورمان در دیدار همراه خود مدیرکل راه آهن بر اهمیت ترانزیت در دیپلماسی مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پوشش همسایگی مقامات تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، میاد صالحی، مدیرعامل راه آهن جمهوری اسلامی ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید معاونانش در نشست مشترک درست در این لحظه (دوشنبه) در وزارت امور خارجه، فینال تحولات را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستاوردهای راه آهن جمهوری اسلامی ایران را به حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان راه اندازی شد کردند. بخش بار ریلی

مدیرعامل راه‌آهن همراه خود ردیابی به انبساط دیدنی حمل‌ونقل کالا در شش ماه قبلی نسبت به مدت درست مثل سال قبلی، بر اهمیت راه‌آهن در بهره‌برداری حداکثری اجتناب کرده اند چشم اندازها را انتخاب کنید و انتخاب کنید توانمندی‌های بدون شک صنعت حمل‌ونقل ریلی ملت تاکید کرد.

وی علاوه بر این فینال اقدامات {انجام شده} برای تحمیل سویه ها ریلی بی جا در کریدور شمال – جنوب اجتناب کرده اند جمله راه آهن رشت – آستارا را انتخاب کنید و انتخاب کنید راه آهن چابهار – زاهدان را به وزیر امور خارجه راه اندازی شد کرد.

وزیر امور خارجه همراه خود ردیابی به اهمیت ترانزیت در دیپلماسی مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پوشش همسایگی مقامات، اجتناب کرده اند امتحان شده‌های روزافزون مدیرعامل را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمامی کارمندان راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران برای افزایش وضعیت ترانزیت در ملت تشکر کرد.

امیرعبداللهیان همراه خود تاکید بر حمایت مستمر وزارت امور خارجه اجتناب کرده اند این امتحان شده‌ها در راستای دیپلماسی مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اهمیت ترانزیت، تصدیق شد: وزارت امور خارجه همراه خود پیگیری‌های مسئولان ذی‌ربط برای تعمیر برخی تنگناها را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاستی‌ها همکاری خواهد کرد.

معاون دیپلماسی مالی وزارت امور خارجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید معاون استفاده از راه آهن علاوه بر این {در این} دیدار ورزش های درمورد به تسهیل بار ریلی در سرخس، اینچه برون را انتخاب کنید و انتخاب کنید بار چندوجهی در بنادر شمال ملت را تشریح کرد.

در طولانی مدت مقرر شد کلاس ها دوجانبه راه آهن را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزارت امور خارجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این موضوعات مطرح شده {در این} نشست در کارگروه سراسری دیپلماسی بار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترانزیتی یکپارچه یابد.

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر