رهی تهران


توسط گازارش فارس، «رافائل گروسی» کارگردان کل آتاناس بین ملی انروی آتامی شامگاه جمعه در پیامی توییتاری با سفر خود با مرجع کردی ایران.

در پیام توییتری نوشتیم: «از امروز، تهران، صفر، می، کونم، تا فردا، مقامهی، ایرانی، ددار، کوم تا، بقیه ماندا، دار، ایران، پردازم. آنها در زمان حساسی هستند، اما ما لجبازیم، اما نتیجه به نظر من ثابت شده است، همه آنها ممکن است.

در اینجا یک منبع آگاه برای اطلاعات سفر رافائل گروسی، مدیر اگنس بین انرژی های میلی، که در تهران وجود دارد، آمده است. شنبه، 14 اسفند ماه، تهران، صفر خدا، کرد.

ما اوزود: گروسی در که سفری در دیدار با با مقام دیربین از حکم محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی دربارا تداوم همکاری های آرتی بین ایران و آغانس بین ملی انرژی اعتمی باه گفواد غردوخواه.

رافائل گروسی رز چهارشنبه 11 اسفند ماه در پساخ با سوالات دار خاص ایران اظهار داشت: قطعا رایزنی های همیشه در ایران اشکال مختلف دارد حضوری و مجازی و به صورت دارم و سختی نمازی راشدین است. بهی». کارگردان اگنس آتامی به برنامه ای با نظر سفر در ایران در هند اختصاص دارد.

لازم به ذکر است محل سفر در شریعتی انجم میشد که دور هستم خاطرات در ون بین ایران و گروه 1 + 4 در نظر ارتکاب حرام هی آمریکا دار. jyan ast. گروسی رز چهارشنبه، در نشاط، اخبار، در، در، در، درباره خاطرات وین و انژه، مسائل باقی مانده، پادمانی، خانه میچود، گیف: خاطرات در حال، ایوان و پورکاسی، آشیانه پاپشه، که، م، م، م، م، م، م، م، م، م، م، پس قضیه راسدین محل قرار دارد و البته موضوع کجاست (مسائل بقیه مانده پادمانی) مُترَه شدید، کجا قضیّه حاشیه نشینی یکسان بوده، روایت این روایت، روایت این، روایت این، روایت این، روایت این، روایت این، روایت این، روایت، روایت، روایت، راوی، راوی، شما یک روند یکبرچا و متکی ب خود است که از خوشبانیم با توائم بدون امر سیاسی یا مسئله مشروط و کوردن که عاقبت دارد. از یادهای sdn در زمان یابیم. بنابریان بیاد کار خود را آدما دیهیم. بی ثبات کننده است، کامل است، در یک نگاه شفاف، موضوع این کجاست، تحت تأثیر خاطرات کانونی (دار وین) یا اجماعی، نتیجه این است که ما صحبت می کنیم، خوشبین هستم.

در گذرش فارس که سومین، صفر گروسی، در تهران، در دولت، حیران خواهند شد. 21 شهریور ماه سالگری «رافائل گروسی» مدیر اگنس بین میلی انرژی آتمی دار اولین سفریش در دولت توسط محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی آتامی در محل که سازمان شهر تهران، ملاقت کرد، برکنار می شود.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر