روحانی: پراگماتیسم مکان تعطیلات نیست، ابزار است!


رئیس مقامات یازدهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوازدهم در پیامی خطاب به ملت غول پیکر ایران نیاز کرد کدام ممکن است اولین نوروز قرن جدید آغازی بیشتر برای ایرانیان باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوید گشایش هایی را داد کدام ممکن است رنگ مبارزه کردن را بزداید. اجتناب کرده اند مجازات ها

به گزارش ایسنا، محتوای متنی پیام حسن روحانی خطاب به حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی به رئوس مطالب زیر است:

عنوان خدا

ملت غول پیکر ایران

سال نو در قرن جدید مبارک. نوروز سی قرن است کدام ممکن است تصویر امید اجتناب کرده اند آسیای مرکزی به همان اندازه غرب آسیا، اجتناب کرده اند فرات به همان اندازه خاورمیانه، اجتناب کرده اند شبه قاره هند به همان اندازه سواحل مدیترانه، امید زمستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهار {بوده است}. نوروز بهتر از آغاز تقویم از طریق جهان است کدام ممکن است مصادف همراه خود تحریک کردن گذشته تاریخی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحریک کردن شخصیت است. نوروز همه وقت «زمانی نو» برای امید را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحریک کردن «زمانی نو» برای وطن را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان است. روزی کدام ممکن است به تیم ها جایگزین داده تبدیل می شود به همان اندازه به پایداری ایمان بیاورند.

نوروز فراتر اجتناب کرده اند عالی آیین کهن فلات باکلاس ماست را انتخاب کنید و انتخاب کنید جدای اجتناب کرده اند عرف‌های دیرینه ملت کهن ما، پاسداری غول پیکر برای همه بشر در در هر زمان که است. همراه خود اعتقاد به اینکه عصر بدبختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تلخی همراه خود کیمیای پیش بینی به نوک می رسد را انتخاب کنید و انتخاب کنید صبح امید اجتناب کرده اند حجاب غیب پوست می آید. این پاییز خواهد سر خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهار وعده ای است شکست ناپذیر. نوروز را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرشار اجتناب کرده اند امید را انتخاب کنید و انتخاب کنید چه اتفاق باشکوهی است کدام ممکن است اولین نوروز قرن همراه خود ولادت قائم محمد موعود اجتناب کرده اند همه ادیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعصار در کنار بود.

باشد کدام ممکن است اولین نوروز قرن جدید برای ایرانیان تحریک کردن بهتر از ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوید گشایش ها باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید رنگ مبارزه کردن تحریم ها را بزداید. امیدوارم مردمان صلح طلب ایران ثمره تمدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید ثابت بودن به عهد را بچشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید راه را به سوی افقی بگشایند کدام ممکن است قطعاًً باید مسکن بیشتر اجتناب کرده اند آنچه ایرانیان {در این} سالها مسکن کرده اند. ممکن است امیدوارم کدام ممکن است شر درگیری کدام ممکن است به نفع هیچ ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید دولتی نیست اساس کن شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه مردمان جهان به طور قابل توجهی ساکنان اوکراین بتوانند به زمان صلح را انتخاب کنید و انتخاب کنید استراحت بازگردند. یادآور مسکن امان اجتناب کرده اند ظلم را انتخاب کنید و انتخاب کنید پریشانی.

در تمام سال های روی حیله و تزویر «محدوده مردمان» او را انتخاب کنید و انتخاب کنید به طور قابل توجهی در آن سال های روی حیله و تزویر کدام ممکن است هجمه ها علیه ایران بدتر کردن می شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنگرها بی رحمانه تر بودند، آرمان ممکن است «احیای تکیه بر بلند مدت» بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در لحظه او آرزوی شرافتمندانه داشت. شهروندانی کدام ممکن است مؤدبانه ایستادند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دشمنان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ظلم دوستان پایبند بودند، با این حال پرچم امید را بر پایین نینداختند. شکی نیست کدام ممکن است هر پیروزی در تعمیر تحریم ها حاصل پایداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید استقامت چندین ساله این ساکنان بزرگوار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ثمره نتیجه گیری عهد این قهرمانان است.

در ماه‌های جدیدترین همراه خود کم شدن بار مسئولیت، سعی کردم هیچ عامل بر کارزار عالی ساله احیای برجام ارجحیت نداشته باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضعیف‌ترین آرزو برای تعمیر تحریم‌ها وجود داشته باشد. امیدوارم به آگاه انتخاب گیرندگان احیای «پرجام» کدام ممکن است حامی صلح را انتخاب کنید و انتخاب کنید استراحت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحریم ها برداشته شود. این مهم جهش مالی است باید بدون در نظر گرفتن زودتر {اتفاق بیفتد} کدام ممکن است {این مهم} ترین اتفاق در جاری حاضر ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهترین مانع در مسیر درست حرکت کنید بهبود ملت باشد. برجام عالی «مکان تعطیلات» نیست، اما علاوه بر این اولین «پناهگاه ایمن» در مسیر درست حرکت کنید مناسب برای کاهش فشار را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل جایگزین برای صلح است. امیدوارم در کدام ممکن است خواستن به “مذاکره” شناخته شده به عنوان ابزار چیز خوب در مورد سراسری مورد قبول همه قرار گرفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری جنون یکجانبه گرایی کم شده است، همه به راه راست بازگردند از این میهن دستاورد گفتن شده کثرت گرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنها سرمایه مشترک حال است. درک دارم همراه خود احیای برجام را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایبندی به تکنیک موازنه سازنده کدام ممکن است برداشتی فشرده اجتناب کرده اند مانترا 9 شرقی 9 غربی است، می‌توانیم عملکرد تاریخی ایران را در تحمیل تعادل در سیاره در فاجعه‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایستادگی همه وقت برای صلح را انتخاب کنید و انتخاب کنید وفاداری احیا کنیم.

نوروزی کدام ممکن است همراه خود عنوان «مهدی علیه السلام» در کنار است، نوروز امید را انتخاب کنید و انتخاب کنید استراحت است. “امید” برای ملتی کدام ممکن است زنجیره تحریم های ظالمانه را پاره کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید “استراحت” برای جهانی منتظر نوک درگیری.

حسن روحانی

29 مارس 1400

انتهای پیام