روشی غیرمعمول برای ذخیره آب باران در بالای کوه!


گروه عکس الف
4010126061

در شهر ژیگوی، استان هوبی، وسط چین، در بهار را انتخاب کنید و انتخاب کنید تابستان باران خوبی می بارد، با این حال در پاییز را انتخاب کنید و انتخاب کنید زمستان خشکسالی شدیدی موجود است.

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر