رژیم صهیونیستی قانون اساسی مجسم نقض حقوق بشر جهانی است


معاون سیاسی وزارت امور خارجه همراه خود خاص اینکه در ماموریت پیمان ابراهیم، فلسطینی‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید حقوق آنها وجه‌المصالحه پوشش را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقتصاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی غیر دائمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید معلق برخی مقامات‌ها قرار گرفته است، اضافه کرد: کمتر از کارکرد ماموریت پیمان ابراهیم برای رژیم صهیونیستی، در حد تنفس مصنوعی دادن به این رژیم اشغالگر است.  

وی {تأکید کرد}: {در میان} تمام موضوعاتی کدام ممکن است در نظریه فلسطین اهمیت دارد، هیچ مسأله‌ای به اهمیت انسان اعم اجتناب کرده اند جان را انتخاب کنید و انتخاب کنید حقوق بشر نیست.  

باقری همراه خود ردیابی به اینکه رژیم صهیونیستی، «قانون اساسی مجسم نقض حقوق بشر جهانی» است، تصریح کرد: هفت دهه است کدام ممکن است رژیم صهیونیستی، مالک انحصاری دایره‌المعارف کامل نقض حقوق بشر است.  

معاون سیاسی وزارت امور خارجه افزود: موضوع فلسطین، خوب اختلاف بر سر تکه‌ای اجتناب کرده اند سرزمین نیست؛ چراکه رژیم صهیونیستی تصویر نقض نظام‌مند (سیستماتیک) حقوق بشر در گستره گذشته تاریخی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در مرحله جهانی است.  

وی همراه خود خاص اینکه در فلسطین، صلحی ثابت {خواهد بود} کدام ممکن است بیشتر مبتنی بر عدالت باشد، ذکر شد: عدالت هیچ قرابتی همراه خود تجاوز را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشغالگری صهیونیست‌ها  ندارد.  

باقری تصدیق شد: حمایت غربی‌ها اجتناب کرده اند صهیونیست های اشغالگر، ادعاهای لیبرالیسم دانستن درباره حقوق بشر را انتخاب کنید و انتخاب کنید دمکراسی را به مشکل کشیده است.  

معاون سیاسی وزارت امور خارجه خاص داشت: تروریسم محصول تجاوز را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشغالگری صهیونیست‌ها است؛ لذا رژیم صهیونیستی حقیقتا «تصویر انحصاری تروریسم دولتی» است.

وی همراه خود تأکید بر اینکه هر ابتکاری کدام ممکن است به نوک تجاوز را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشغالگری در فلسطین منجر نشود، راه رفع نیست، اما علاوه بر این بیراهه است، ذکر شد: راه‌رفع مسٱله فلسطین  دردسرساز‌افزاری (از دوام) را انتخاب کنید و انتخاب کنید  احساسی‌افزاری (همه‌پرسی) است را انتخاب کنید و انتخاب کنید لذا هر کدام کدام ممکن است زودتر به تجاوز را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشغال نوک دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید موجب بازگشت همه فلسطینیان به سرزمین بی نظیر شخصی شود، صلح ثابت را برای جهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان به ارمغان خواهد آورد.  

باقری اضافه کرد: از دوام را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه‌پرسی 2 روی پول نقد استیفای حقوق ملت فلسطین هستند کدام ممکن است در حرکت هر خوب کدام ممکن است زودتر به نتیجه برسند، در نتیجه رفع را انتخاب کنید و انتخاب کنید فصل ثابت نظریه فلسطین خواهند شد.  

معاون سیاسی وزارت امور خارجه همراه خود خاص اینکه از دوام حق غیر قابل انکار مردمان فلسطین است، اظهار کرد: کمک به از دوام تعهد همه کسانی است کدام ممکن است مدعی حمایت اجتناب کرده اند حقوق بشر هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید لذا افرادی که اجتناب کرده اند مبارزات ملت فلسطین علیه تجاوز را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشغالگری حمایت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پشتیبانی نمی‌کنند، باید به‌عنوان ناقضان حقوق بشر را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو انگشت‌کم حامیان نقض حقوق بشر مؤاخذه شوند.  

وی تصریح کرد: رژیم صهیونیستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حامیان غربی آن در پی «فرسوده فلسطین» هستند، غافل اجتناب کرده اند آن کدام ممکن است تأمل از دوام اساس در اعماق دل را انتخاب کنید و انتخاب کنید جان آحاد ملت‌های جهان به‌ویژه ملت فلسطین دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید لذا فلسطین محوشدنی نیست.  

معاون سیاسی وزارت امور خارجه ذکر شد: همراه خود وجود آن کدام ممکن است حدود هفتاد سال اجتناب کرده اند اشغالگری فلسطین توسط صهیونیست‌ها می‌گذرد، با این حال کماکان این رژیم همراه خود مشکل فاجعه مشروعیت در سطح را انتخاب کنید و انتخاب کنید فاجعه هویت در داخل شخصی برخورد با است؛ لذا این سیستم‌ریزی بلندمدت برای این رژیم سرابی بیش نخواهد بود.

باقری در نهایت خاطرنشان کرد: صهیونیست‌ها تصور می‌کنند همراه خود زور را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنایت می‌توانند به اشغالگری مشروعیت ببخشند، غافل اجتناب کرده اند آن کدام ممکن است استمرار تجاوز را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنایت، به‌عنوان تهدیدی داخل زا، استقرار این رژیم را کشف نشده خطر انتقادی قرار داده است.