زعفران ایرانی باقی مانده از بازارهای جهانی!


تجهیزات گلف خبرنگاران جوان: 92 به همان اندازه 95 نسبت زعفران دنیا در ایران ساخت تبدیل می شود در حالی کدام ممکن است {به دلیل} مراقبت نشده به پوشش استفاده کردن زعفران در مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید صادرات محصولات این محصول، تنها 5 نسبت از بازار جهانی توسط دست ایران است. ایران.

آقای غلام رضا میری معاون رئیس شورای سراسری زعفران اظهار داشت: همراه خود ملاحظه به اینکه 92 به همان اندازه 93 نسبت ساخت زعفران بر عهده ماست، مدیریت زعفران در بازارهای جهانی درهم آمدن است های جدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید وفاداری مالی است.

به آموزش داده شده است وی، همراه خود وجود ارزش های تحقیقاتی، معامله گران آمادگی پذیرش ریسک را ندارند این دلیل است در شرایط وفاداری مالی باید {به سمت} صنایع تبدیلی برویم.

معاون رئیس شورای سراسری زعفران اظهار داشت: در شرایط حال درآمد ارزی حاصل از صادرات 320 میلیون دلار است در حالی کدام ممکن است همراه خود صادرات محصولات زعفران پول خارجی افزایش خواهد یافت.

آقای علی حسینی است احتمالاً یکی از اعضای شورای سراسری زعفران اظهار داشت: در جاری حاضر بهترین تولیدکننده هیچ نقشی در پوشش گذاری در پوشش واردات زعفران ایران به چین ندارد.

حسینی می گوید: اگرچه تکنیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید معمول واحدی برای زعفران {وجود ندارد}، با این حال همچنان حاوی پوشش نپخته فروشی هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساده آرم بهترین تولیدکننده را می دهیم.

اگرچه مراقبت نشده به سند شاه زعفران کلیدی نیست، با این حال است احتمالاً یکی از راه های بهبود صادرات است کدام ممکن است متاسفانه طی 10 سال قبلی مورد مراقبت نشده قرار گرفته است.

به آموزش داده شده است حسینی بیش از شمارنده 75 نسبت زعفران کاران کمتر از 1 هکتار زعفران دارند کدام ممکن است همراه خود تکنیک مناسب می توان به نپخته فروشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرید و فروش خاتمه داد.

قاسم بشور رئیس اتحادیه کارمندان کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارایی ها خالص اظهار داشت: علیرغم اینکه در ساخت محصولات کشاورزی شرایط مساعدی داریم، با این حال توسط می آید تولیدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجاری ضعیف هستیم.

به آموزش داده شده است وی، همراه خود ملاحظه به مشکلات فرآوری محصولات استراتژیک مشابه با زعفران {به دلیل} ضعیف صنایع تولیدی، مورد نیاز است واحدهای صنفی وارد دایره شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار بسته بندی را انجام دهند به همان اندازه صادرات نپخته را انتخاب کنید و انتخاب کنید فله صورت نگیرد.

بشور می گوید: همراه خود وجود نبود تشکل های تجاری، کشاورزان {به دلیل} ارزش های بالای ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدهی های معوقه، چاره ای جز نپخته فروشی برای ورود فوری به نقدینگی ندارند.

رئیس اتحادیه کارمندان کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارایی ها خالص اظهار داشت: همراه خود واگذاری قوانین انتزاع می توان پیش بینی مقدمه خرید و فروش در واردات را انتخاب کنید و انتخاب کنید صادرات را داشت چرا کدام ممکن است برای تعمیر مشکلات ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش پول خارجی ملاحظه شود. این موضوع باید در اصل کار قرار گیرد.»

اگرچه ملت ما 3000 سال است کدام ممکن است پرچمدار ساخت زعفران در این کره خاکی است، با این حال همراه خود عالی پوشش نامناسب قابل انجام است جایگاه بهترین تولیدکننده را از انگشت بدهیم، با این حال متعهد شدن تکنیک بی طرفانه به نفع سراسری کشاورزان است.

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر