زمان سند عنوان: دعوت به انتصاب اعضای هیئت آموزشی در سال 1401 از دانشکده آزاد اسلامی


فراخوان انتصاب اعضای هیئت آموزشی دانشکده آزاد اسلامی در سال 1401 در گذشته تاریخی 15 فروردین 1401 تحریک کردن شد.

به گزارش ایسنا را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نقل از روابط نهایی دانشکده آزاد اسلامی، وسط پذیرش را انتخاب کنید و انتخاب کنید امور هیات آموزشی دانشکده آزاد اسلامی حسب خواستن بر مقدمه این سیستم آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین ترتیب از تخصص کودکان اختصاص داده شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشاوران آموزشی بهره خواهد گرفت. برای بدست آوردن به نیازها دانشکده، درج فراخوان انتصاب اعضای هیات آموزشی.

نامزدها می توانند پس از تحقیق از محسوس مبانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقررات را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایان دادن مدارک می خواست از گذشته تاریخی 15 لغایت 25 فروردین 1401 همراه خود برای مشاوره سامانه کامل دانشکده آزاد اسلامی به نشانی sajed.iau.ir سند عنوان کنند.

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر