زمان س toال کردن عبدالمالک در مجلس است


به گزارش مجلس شورای سراسری، سید نظام الدین موسوی سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی همراه خود ردیابی به برگزاری دوره ها علنی روز سه شنبه مجلس شورای سراسری کدام ممکن است به دستورکارهای نظارتی اختصاص دارد، اظهار داشت: در اصل کار بود با این حال باید همزمان همراه خود مونتاژ مهم مالی مقامات برگزار شود، بنا به تقاضا مقامات این مونتاژ {به روز} یکشنبه 4 اردیبهشت ماه موکول شد.

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر