سارقان مسلح طلافروشی در فیلم حج آباد شکست خوردند +


به گزارش خبرگزاری فارس، سارقان مسلح در یک روز واحد سودآور به خانه شکنی اجتناب کرده اند طلافروشی در وسط شهرستان حاجی آباد در شمال هرمزگان نشدند.

دادستان نهایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقلاب حاجی آباد {در این} خصوص ذکر شد: سارقان کدام ممکن است سه نفر هستند حوالی هشت عصر به این طلافروشی گرفتن کردند کدام ممکن است {به دلیل} خاندان مقدس ضد گلوله طلافروشی سودآور به خانه شکنی نشدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید سارقان اجتناب کرده اند محل متواری شدند.

امکانات الله فراز افزود: نیروهای نظم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی در پی این خانه شکنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایجاد سارقان را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستگیری آنها هستند.

شهرستان حاجی آباد در 165 کیلومتری شمال بندرعباس را انتخاب کنید و انتخاب کنید در مرز استان هرمزگان همراه خود کرمان قرار دارد.

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر