سانتریفیوژ به وضعیت ایمن تری منتقل شد/ دانش به همان اندازه زمان حصول هماهنگی نزد ما باقی {می ماند}


بهروز کمالوندی، معاون را انتخاب کنید و انتخاب کنید سخنگوی گروه قدرت اتمی جمهوری اسلامی ایران دانستن درباره سوئیچ برخی توانایی هسته‌ای اجتناب کرده اند مجتمع کرج به مجتمع نطنز اظهار داشت: این سیستم‌های عمومی برای بهبود را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساخت سانتریفیوژ داریم کدام ممکن است متاسفانه {به دلیل} عملیات تروریستی علیه تسای کرج، ما را مجبور به بدتر کردن تدابیر امنیتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوئیچ بخش زیادی اجتناب کرده اند این خودروها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مابقی به نطنز را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصفهان کرد. به عبارت تولید دیگری، سانتریفیوژها {به دلیل} اهمیتی کدام ممکن است داشتند به وضعیت ایمن‌تری منتقل شدند. باقی مانده است واقعاً کار می کند

به گزارش ایسنا، وی در اظهار داشت وگو همراه خود جامعه العالم تایید کرد کدام ممکن است آژانس در سراسر جهان قدرت اتمی نیز در 2 مرحله مطلع شده است: اول در حین سوئیچ این تجهیزات ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرحله دوم در مرحله دوربین ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سازماندهی آنها. بالا کدام ممکن است همراه خود ملاحظه به پارادوکس مطرح شده، تصریح کردیم کدام ممکن است اقدامات {انجام شده} در چارچوب توافقات بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت هایی نیز موجود است، با این حال به همان اندازه زمان هماهنگی، دانش نزد ما باقی {می ماند} را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابل دستیابی است بردن شود.

سخنگوی گروه قدرت اتمی علاوه بر این اظهار داشت: بازدید گروسی به تهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید مذاکرات وین اجتناب کرده اند سوی وزارت امور خارجه در جاری پیگیری است را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرانجام چارچوبی برای رفع فوری امتیازات را انتخاب کنید و انتخاب کنید منطبق همراه خود ادعا ای 4 بند حاضر کرده ایم. صادر شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید سه مورد اجتناب کرده اند آنها انجام شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به معنای واقعی کلمه هستند در جریان اجرای بند سوم هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در خرداد ماه استانداران حاضر می شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به معنای واقعی کلمه هستند این زمان بندی به پایان رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما اصرار داشتیم در گذشته اجتناب کرده اند خرداد آشکار شود. را انتخاب کنید و انتخاب کنید زمان گزارش آژانس. پیش بینی داریم در صورت تفاهم عملا سوالی اجتناب کرده اند امتیازات زودتر باقی نماند.

وی اظهار داشت: در جاری حاضر هیچ اشکال فنی نداریم، هرچند قابل دستیابی است برخی امتیازات کودک نوپا در جاری رفع شدن باشد.

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر