ساچیشی: اتهامات ناشی از عقاید، اجماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور است.قوه قضائیه: طبق اطلاعات ما، خانم الهام افکاری از نام برادرش استفاده کرده که در هنگام خروج از کشور دستگیر شده است. او برخی از افراد با استعداد را تحریک کرد و آنها را در برخی جلسات همراهی کرد. اتهام وی اجماع و اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور است که به وی تفهیم می شود.