ساکنان مسجدالاقصی همراه خود حمایت نظامی صهیونیستی وارد الاقصی شدند


گروه ویدئویی A
4010128025

تن نیروی اشغالگر به حیاط مسجد الاقصی یورش بردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمام تأسیسات مسجد را تحمل مدیریت درآوردند به همان اندازه برای حمله به شهرک نشینان کنار هم قرار دادن شوند. بچه ها غیرمسلح فلسطینی نیز همراه خود سردادن مانترا «جان ممکن است در خون ممکن است مسجدالاقصی» به مقابله همراه خود نظامیان صهیونیست می پردازند.

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر