سرشماری فراری پاهاگویان به عنوان اوکراین توسط هزار تن راسید 836


به نام گذرش ایسنا، از طریق مخابره AZTRT، کیمیشارای، علی آورگان سازمان، مل المتهدید، گسترش گازارشه دربار، ابعاد انسانی، لشکرکشی روسی با اوکراین، رسانه کردی: کمپین روسی با اوکراین، دار هفتزار حوضهار روز 8، 7

برایان اساس، 453 هزار و 982 هزار بهه اوکراینی برای لهستان، 114 هزار و 348 ده بهی ماگارستان، 79 هزار و 315 نفرتاری مولداوی، 67 هزار تن بهی اصلواکی، 4 هزار و 450 رومن بهه، مارس 4420 نیز باه دیگر کشورهای آروپای پناه برداه و.

تای رزهای گزدتا 51.9 دورساد به عنوان آورگان اوکراینی وارد شده توسط هستان شادند.

کامیساریا، علی آورگان سازمان، ارزن متحد همچانین از رود ۹۶ هزار طناز دونتسک و لوهانسک روسیه، مورخ ۱۸ تا ۲۳ فاوریه، اخبار دادا ست.

آسیاب کمسرایی علی آورگان سازمان متحد منسوب به آوزایش آورگان اوکراینی در اروپا توسط مردم ۴ میلیون نفر، تداوم لشکرکشی‌های روسی را به تصویر می‌کشد که در آن کشور هشدار داده است.

آنتونیو گوترش، دیبرکل سازمان، میلت متحد، رسانه های کرد کجا هستند، پاد که ساسمان، میلال متحد، نظرات خود را دارد، همانطور که شما نامنظم دارید، از اوکراین، “بی اعتنایی به آنچه هستی، یا جایی که هست” آداما خدا داد.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر