سرقت های زنجیره ای از مغازه ها در خیابان جمهوری


به گزارش باشگاه خبرنگاران، سرهنگ حسین مافی، رئیس پلیس پیشگیری هشتم تهران گفت: در پی وقوع یک سری سرقت های مشابه از مغازه ها در محدوده خیابان جمهوری، گروهی از ماموران کلانتری جامی مسئولیت سارق اجناس را بر عهده گرفتند. فروشگاه را با قرار دادن همان جعبه های خالی. با بررسی جغرافیای صحنه جرم مشخص شد که این سرقت توسط مردی میانسال انجام شده است.

در تحقیقات پلیسی اطلاعاتی از مشخصات ظاهری متهمان به دست آمد که در اختیار تیم های مختلف پلیس جامی قرار گرفت و گشت های هدفمند پلیس تقویت شد.

گشت کلانتری ادامه داد: گشت های پلیس تا روز گذشته ادامه داشت تا اینکه ماموران موفق شدند یک سارق را که در مغازه های شناسنامه پرسه می زد به راه انداخته و وی را دستگیر کنند.

به گفته سرهنگ مافی، متهم پس از انتقال به کلانتری به 30 فقره سرقت از این دست اعتراف و اظهار داشت: ابتدا مغازه ها و اجناس موجود در آنها را شناسایی و پس از تعویض جعبه های مشابه و خالی، اموال و اموال مسروقه مغازه ها را به سرقت برد. به چند قاطر فروخته شد.

سخنگوی نیروی انتظامی گفت: جزئیات پرونده و شناسایی سارقان اموال مسروقه ادامه دارد.