سه سطح عبدالله شهبازی برای تجهیزات های اطلاعاتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امنیتی


عبدالله شهبازی مورخ در تلگرامی قابل ملاحظه دانستن درباره حادثه حرم امام رضا علیه السلام نوشت:

در جو فوق العاده مضر را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرت کنونی، سرویس‌های اطلاعاتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امنیتی ایران باید:

اولاً آنها نیاز دارند فوق العاده مراقب باشند کدام ممکن است کشتارهای فعلی در نتیجه فجایع تا حد زیادی اجتناب کرده اند جمله کشتار افغان ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنی ها نشود. آنها احتمالا انجام می دهند. حتی قابل انجام است برخی اجتناب کرده اند شخصیت های عالی افغان هر دو سنی را ترور کنند.

ثانیاً، همراه خود دقت تماشا کنید کدام ممکن است چه کسانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید چه مراکزی می‌خواهند {در این} مسیر علیه سنی‌ها، ضد افغان‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو علیه طالبان سوق دهند. جهت این جریان کانونی است کدام ممکن است مهم استراتژی فوق است.

ثالثاً در فروش را انتخاب کنید و انتخاب کنید در پی قتل، باید اجتناب کرده اند قتل 2 طلبه اهل عرف در گنبد احترام کرد. خون روحانیون شیعه نباید داغتر اجتناب کرده اند خون علمای اهل عرف باشد. جمهوری اسلامی شناخته شده به عنوان خوب نظام سیاسی باید اجتناب کرده اند ایمنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جان همه مردمان ایران اعم اجتناب کرده اند اتباع ایرانی هر دو مهاجر مقیم ایران دفاع کردن تنبل. چه شیعه باشند چه سنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید چه بهائی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیر مذهبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ….

عبدالله شهبازی
چهارشنبه 17 آوریل 1401 06 آوریل 2022

انتهای پیام