سوسن راه دیگر در شرمحال را انتخاب کنید و انتخاب کنید بختیاری قرار دارد


گروه عکس الف
4010126007

دشت لاله‌های راه دیگر کوهرینگ یکی اجتناب کرده اند معروف‌ترین دشت‌های لاله در ملت است کدام ممکن است به‌عنوان عالی بنای خالص سراسری شناخته می‌شود. «قلندری»، «ژول گاریان» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «ایشک مریم» تولید دیگری عنوان های لاله راه دیگر هستند. زمان گل دهی {در این} دشت اواخر فروردین را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوایل اردیبهشت هر سال است.

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر