سید و سیما هنوز نمی دانند که این رویکرد ضد رسانه ای او بوده که باعث این وضعیت شده است.


هموطن نوشت:

نقد کار، تیتر و محتوای روزنامه ها هم خیلی خوب است. اما صدا و سیما در چنین مضطربی که دستش را در مقابل یکی دو شبکه کوچک در مقابل یکی دو شبکه کوچک بلند کرده است، نمی تواند به جای رسیدگی به وضعیت اسفبار خود، دیگران را سرزنش کند.

آنها هنوز متوجه نیستند که این رویکردهای ضد رسانه ای آنها بود که باعث سقوط آنها شد.

صدا و سیما بود که با کار نادرست خود باعث شکل گیری رسانه های ضد ایرانی شد. حتی به بسته ترین دولت های منطقه فرصت ایجاد رسانه علیه ایران را بدهد. اگر یک سوزن به خود و یک سوزن به دیگران می زدی، مشکل حل می شد.

انتهای پیام