س toال کردن حق اعضای مجلس نمایندگان است. وزرا حفاظت قانع کننده ای دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید رای اعتقاد باقی است


یکی اجتناب کرده اند نمایندگان مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: س toال کردن اجتناب کرده اند تذکر نظارتی حق نمایندگان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید {به دلیل} این مسئولیت اجتناب کرده اند مطالبات مردمان برای تذکر به وزرا، ساختار پرس و جو را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو حتی پرس و جو پرسیدن آگاه هستند.

لطف الله سکولی در اظهار داشت وگو همراه خود ایلنا اجتناب کرده اند پاسخگویی وزرای مقامات در مجلس شورای اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید این گمانه زنی ها مبنی بر اینکه نمایندگان هر دو صدای مردمان را شنیده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مطالبات آنها را پیگیری کرده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو همراه خود تشکیل پرونده س toال کردن در جستجوی سهمی اجتناب کرده اند آن هستند، اظهار داشت: . آنها مقامات هستند، اظهار داشت: س toال کردن اجتناب کرده اند تذکر نظارتی جزو حقوق نمایندگان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید بالقوه است برخی تعبیر درستی داشته باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نباشد.

مشاور مردمان قزوین را انتخاب کنید و انتخاب کنید آبیک در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: نمایندگان باید به مسئولیت شخصی کدام ممکن است احقاق حق مردمان است حرکت کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر مقدمه مطالبات مردمان مسئولیت مردمان را بشناسند کدام ممکن است به وزرا هشدار می دهد. اجتناب کرده اند آنها پرس و جو بپرسید هر دو اجتناب کرده اند آنها بخواهید کدام ممکن است اجتناب کرده اند آنها پرس و جو کنند.

وی اظهار داشت: همانطور که صحبت می کنیم اسامی سه وزیر صمت، کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتباطات برای پاسخگویی مطرح تبدیل می شود کدام ممکن است نمایندگان اجتناب کرده اند این چیزها مطلع شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به آنها اعتقاد کردند. جاری چرا می خواهند این وزرا را عزل کنند: به هر طریقی معاونت ها بر مقدمه نوع وظایف محوله به وزرا، رئوس مطالب وظایف محوله را انتخاب کنید و انتخاب کنید میزان شرکت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزش این اشخاص حقیقی. ، کار کردن آنها را بازرسی کنید.

مشاور مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: جمعی اجتناب کرده اند نمایندگان نیازمند عزل هستند. اگر مجلس 290 مشاور بود، الان 10 مشاور انتخاب گرفته اند کدام ممکن است خوب وزیر برکنار شود.

یادآوری: بالقوه است س toال کردن به مجلس نمایندگان بیاید را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزیر برای پاسخگویی به سوالات بیاید را انتخاب کنید و انتخاب کنید با توجه به آن رای گیری شود، با این حال س toال کردن به معنای سلب اعتقاد اجتناب کرده اند وزیر نیست، اما علاوه بر این موضوع بستگی دارد این دارد کدام ممکن است پاسخی کدام ممکن است وزیر به مجلس می دهد، چون موضوع به همه نمایندگان درمورد نیست، جمعی اجتناب کرده اند نمایندگان می پرسند وزیر باید شفاف سازی تنبل کدام ممکن است اگر وزیر مناسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید قانع کننده پاسخ دهد، رای اعتقاد باقی {می ماند}.

سیاکولی در {پاسخ به} این پرس و جو کدام ممکن است {کدام یک} اجتناب کرده اند اسامی پیشنهادی برای س toال کردن در میل قرار خواهد گرفت، اظهار داشت: هر وزیری کدام ممکن است در گذشته اجتناب کرده اند س toال کردن دیگران بیاید باید در هیئت رئیسه مجلس انتخاب گیری شود.

وی شکسته نشده داد: تقاضا نمایندگان به هیات مدیره حاضر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیات مدیره نیز بر مقدمه میل ها اصلاح را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتخاب گیری می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید {نمی دانم} هیات مدیره چه تصمیمی خواهد گرفت با این حال به هر طریقی تقاضا اجتناب کرده اند طرف هیات مدیره است. نمایندگان.”

مشاور قزوین را انتخاب کنید و انتخاب کنید پدر خواهید کرد در مجلس شورای اسلامی افزود: انشالله وزرا در مجلس حضور یافته را انتخاب کنید و انتخاب کنید شفاف سازی های مورد نیاز را حاضر می دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگان در جریان شرکت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارهای {انجام شده} توسط این اشخاص حقیقی قرار خواهند گرفت.

وی اظهار داشت: امیدوارم نمایندگان با بیرون بافت را انتخاب کنید و انتخاب کنید عقلانیت در چارچوبی نسبتاً را انتخاب کنید و انتخاب کنید قانونی به وظایف قانونی شخصی در قبال سوالات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مطالبات مردمان حرکت کنند.

انتهای پیام