شنیدن توهین کلامی مانند یک سیلی مغزی است


مغز انسان با شنیدن یک کلمه منفی و توهین آمیز واکنش نشان می دهد که نسبت به گوش دادن به کلمات منفی حساسیت نشان می دهد. در این بین، محققان سعی کرده اند امواج مغزی را در حین واکنش ها با استفاده از الکتروانسفالوگرافی (EEG) اندازه گیری کنند. در این مطالعه، امواج مغزی این شرکت کنندگان در سه موقعیت مختلف بیان کلمات توهین آمیز، کلمات مثبت یا کلمات خنثی مورد بررسی قرار گرفت.

در این آزمایش مشخص شد که هنگام شنیدن کلمات ناسزا یا توهین‌آمیز، حتی اگر این کلمه به شخصی نسبت داده نشود و متوجه شخص دیگری باشد، مغز آن را به صورت سیلی نشان می‌دهد.

به دلیل ماهیت اجتماعی انسان ها، روابط بین فردی برای بقا و همکاری ضروری است. در این بین کلمات نقش مهمی در نحوه ارتباط افراد با یکدیگر خواهند داشت. از طرفی این حرف ها می تواند به مردم آسیب برساند. در حال حاضر تحقیقات کمی در مورد تأثیر کلمات بر انسان انجام شده است.

در یک مطالعه اخیر، 79 شرکت کننده زن تحت معاینه EEG و همچنین واکنش پوستی قرار گرفتند و سه سخنرانی مختلف مانند کلمات توهین آمیز، تعاریف و جملات خنثی برای آنها مورد بررسی قرار گرفت. این در حالی است که در کنار آن سه اجرا، نیمی از آنها از نام اعضا استفاده می کردند و نیمی دیگر از نام افراد دیگر استفاده می کردند. توسط سه مرد مختلف انجام شده است. در نهایت، این مطالعه نشان داد که حتی در شرایط غیرعادی نیز ممکن است فرد تحت تأثیر آزار کلامی قرار گیرد و مغز این را به عنوان یک سیلی کوچک به صورت خود تشخیص می دهد، حتی اگر مشخص نباشد به چه کسی توهین شده است.