شورای حقوق بشر نهادی است کدام ممکن است در خدمت آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید غرب است


محسن باکین در ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران، همراه خود ردیابی به افتادگی روسیه اجتناب کرده اند شورای حقوق بشر ذکر شد: این اقدام به اتهام کشتار ساکنان بوچا همراه خود حمایت کشورهای غربی به شورای حقوق بشر گروه ملل حاضر شد. این موضوعی است کدام ممکن است روس ها آن را تکذیب می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن را مطرح می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادامه دارد حقایق این حادثه برای افراد جهان بدیهی نشده است.

وی دانستن درباره شورای حقوق بشر ذکر شد: وضعیت حقوق بشر روی زمین معمولا همراه خود انگیزه های سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید معیارهای دوگانه مورد تصمیم گیری قرار خواهد گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گاه با توجه به موضوعاتی انتخاب گیری تبدیل می شود کدام ممکن است در جهت توانایی های عظیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید حامیان پولی گروه ملل متحد است. جمعی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمی‌خواهد آن را محکوم تنبل هر دو مجازاتی برای آن وضع تنبل، هر دو توجه شخصی را بر جنایات عربستان سعودی در یمن طی هفت سال قبلی ببندد. رویکرد این شورا الهام بخش عربستان به کشتار افراد یمن بود. افغانستان نیز نزدیک به بیست سال است کدام ممکن است توسط آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید متحدانش اشغال شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما شاهد جنایات فوق العاده بدتری اجتناب کرده اند سوی آمریکایی ها بوده ایم، با این حال کمیسیون حقوق بشر گروه ملل متحد هیچ اقدامی علیه آمریکا انجام نداده است، متعاقباً شورای حقوق بشر همراه خود انگیزه سیاسی {نمی تواند} را انتخاب کنید و انتخاب کنید رای گیری شورا نباید آسان باشد از اختصاص داده شده به حمایت اجتناب کرده اند حقوق بشر روی زمین نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصولاً نهادی است کدام ممکن است به آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید غرب خدمت می تنبل.

فرستاده سابق ایران در آذربایجان در خصوص رای عقب کشیدن ایران به این تصمیم ذکر شد: جمهوری اسلامی ایران به این تصمیم رای عقب کشیدن داد کدام ممکن است شخصاً رای مناسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارشناسی شده بود چرا کدام ممکن است این انتخاب را همراه خود انگیزه سیاسی بنیانگذاران تصمیم می دانیم. جمهوری اسلامی». این انتخاب را تحمل فشار قرار دادند، ما طبیعتاً همراه خود استانداردهای دوگانه در احکام در سراسر جهان مخالفیم، دیگری تروریسم، اشغال ملت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخورد دوگانه همراه خود موضوع حقوق بشر هستیم، متعاقباً رأی ایران مناسب بود.

وی افزود: در واقع روسیه گفتن کرده است کدام ممکن است همراه خود وجود افتادگی عضویت، به تعهدات حقوق بشری شخصی روی زمین حرکت می تنبل، با این حال واقعیت اینجا است کدام ممکن است ریختن هر دو افتادگی عضویت ملت ها در شورای حقوق بشر دلیلی است کدام ممکن است ملت ها در عضویت شورای حقوق بشر نمایندگی نکنید. حقوق بشر به طور منظم زیر پا گذاشته تبدیل می شود.» نسبت به شخصی بافت وظیفه نکنند. روزی کدام ممکن است ملت ها عضو شورا هستند، سعی می‌کنند محدودیت‌ها را بپذیرند، با این حال وقتی نباشند، هیچ تعهدی ندارند. اگر ریختن مقامات ها اجتناب کرده اند شورا به توضیحات سیاسی تغییر به 1 رویه شود، خواهیم دید کدام ممکن است موضوع حقوق بشر به 1 موضوع {بی طرف} تغییر شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعتباری در مرحله در سراسر جهان ندارد.

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر