شورای کارشناسی کجاست؟ | پایگاه خبری تحلیلی عدالت


محمد توکلی، عضو بخش تحلیل عدالت نیوز در یادداشتی کسب اطلاعات در مورد کار کردن شورای مدیریت خبرگان مدیریت نوشت:

در به نظر می رسد، طبق ذهن را انتخاب کنید و انتخاب کنید قوانین اساسی بشر، کار مجلس خبرگان آسان تر اجتناب کرده اند کدام ممکن است خواستن به بحث را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتگو داشته باشد. با این حال مشکلات اجتناب کرده اند بین سر خورد!
منطقاً نمایندگان مردمان {در این} مجلس در صورتی کدام ممکن است در وسط مدیریت برگزیده شده اعضای مجلس به مرجعیت دینی بین شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خداوند رسیده باشند، باید اجتناب کرده اند بین واجدین شرایط قوانین اساسی، واجدین شرایط قوانین اساسی را محدوده کنند. مجلس نمایندگان. متخصصان رفتار هر دو گفتار او را در قلمرو خرس مدیریت شخصی زیر تذکر دارند به همان اندازه ببینند خواه یا نه شخص در کنترل به رانندگی شخصی یکپارچه می دهد هر دو خیر.

این تعهد ای است کدام ممکن است قوانین اساسی بر عهده مجلس خبرگان گذاشته است، با این حال به نظر می رسد مانند است مفسران فوق العاده تأثیرگذاری هستند کدام ممکن است معتقدند ما چیزی به تماس گرفتن «نظارت مدیریت» نداریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاری کدام ممکن است مجلس خبرگان باید انجام دهد «ایمنی» است. مدیریت.”
پذیرش – پذیرفته شدن! همینطور پیش برویم را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظارت را متفاوت ایمنی کنیم، سوالی کدام ممکن است مفسران به آن است پاسخ نمی دهند اینجا است کدام ممکن است خواه یا نه می توان بر کار کردن رئیس (با اشاره به شخصیت حقوقی صحبت می کنیم) را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیردستان خرس امر او نظارت کرد؟ حتی شخصی رئیس هم محفوظ است؟!

آنچه همگان، اجتناب کرده اند مدافعان به همان اندازه مخالفان نظام، حداقل در به نظر می رسد می بینند، اینجا است کدام ممکن است اعضای احترام مجلس خبرگان به جای آن اینکه تعهد نظارت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی اجتناب کرده اند مدیریت را انجام دهند، سعی در علنی نگه از گرفتن لیست ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازخورد شخصی دارند. را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیردستان آن. بازی غیر مجاز این ارادت، اگر صادقانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید خالصانه باشد، اصلاً ناسالم نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاید هم باشد، با این حال سؤال اینجا است کدام ممکن است این اقدام چه مقدار همراه خود وظایفی دارد کدام ممکن است تدوین کنندگان قوانین اساسی بر عهده مجلس خبرگان گذاشته اند؟!

را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نظر می رسد مانند است برای اساس یابی چنین وضعیتی باید به 2 نکته ردیابی کرد:

اول اینکه اکثریت قریب به اتفاق قریب به اتفاق نمایندگان مجلس خبرگان مدیریت حتی روحانیون معتدلی معادل روحانی، علوی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هاشم زاده معتقدند کدام ممکن است دسترسی این بخش باعث آزردگی دشمن تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید لذا باید به همان اندازه حد امکان اجتناب کرده اند این موضوع پرهیز شود. 2 مورد تولید دیگری به سازوکار محدوده اعضای مجلس خبرگان مدیریت بازمی گردد کدام ممکن است نتیجه اجتناب ناپذیر چنین سازوکار انتخاباتی است.
هر 2 را می توان “معامله با” کرد، اگر دیر نباشد. واقعیت امر اینجا است کدام ممکن است اگر نهادی در داخل نظام جمهوری اسلامی به صورت بدیهی، شفاف را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساختاری بر مدیریت نظام (صرف تذکر اجتناب کرده اند اینکه {چه کسی} تکیه کن به این سمت باشد) را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهادهای خرس امر شخصی نظارت تنبل، اولاً مشکلات زیادی ممکن است وجود داشته باشد. بوجود امدن. دشمنان را راضی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوستان را ناراحت می تنبل.

نحوه معامله با به سازوکار انتخاباتی کدام ممکن است اکنون متعدد اجتناب کرده اند کاندیداهایی را کدام ممکن است شخصی را خوب می دانند بردن کرده است نیز فوق العاده آسان به نظر می رسد مانند است. چون آن است خیلی ها مشاوره اند، به نظر می رسد مانند است کدام ممکن است در انتخابات خبرگان همراه خود منصفانه «در اطراف» مواجه هستیم کدام ممکن است نظارت بر این انتخابات را به گروهی اجتناب کرده اند مراجع تقلید محول می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهمتر اجتناب کرده اند همه، اضافه شدن خبرگان در بخش های تولید دیگری جدا از … پرهیز اجتناب کرده اند شرایطی کدام ممکن است اعضای احترام شورای نگهبان صلاحیت شخصی را تجزیه و تحلیل کنند اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری، رهبران تماشا بر این سمت به سراغ خبرگان می توسعه (کدام ممکن است بالقوه نیست!).

سؤال را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناهنجاری تولید دیگری {در این} زمینه اینجا است کدام ممکن است وقتی مدیریت کنونی جمهوری اسلامی علناً اجتناب کرده اند رسانه ها، دانشجویان را انتخاب کنید و انتخاب کنید فعالان سیاسی دعوت به انتقاد کرده است، اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری به بزرگان دین پیشنهاد می کنیم کدام ممکن است این امر را منصفانه تعهد بدانند. منتقدان باید تصمیم گیری کنند.. تعهد کانون متخصصان فراری است را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی تمایلی به بحث {در این} زمینه نماد نمی دهند؟! این تناقضات در افکار مدافعان رژیم هیچ معنایی ندارد، چه رسد به افرادی که همراه خود بدبینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نگاهی عصبانی به کشور مورد توجه قرار گرفت می کنند.

به نظر می رسد مانند است اگر اعضای مجلس خبرگان مدیریت خواهان مدیریت باشند، می توانند همراه خود ابزار قانونی کدام ممکن است در اختیار دارند، حداقل به 3 موضوع رد صلاحیت «انتخابات ۱۴۰۰»، حصر 2 دهه ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید مذاکرات هسته ای بپردازند. بیایند به همان اندازه پاسخ روشنی را اجتناب کرده اند مدیریت نظام را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهادهای خرس امر آن بخواهند. قاعدتا انجام چنین تعهد ای اجتناب کرده اند سوی نمایندگان خبرگان همراه خود استقبال مدیریت کدام ممکن است بر قوانین مداری تاکید داشتند، تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند همه مهمتر، یک مدت کوتاه به مردمان عصبانی امید می دهد.

خواهش می کنم منصفانه بار اجتناب کرده اند این مد بروید، ضرری ندارد!

انتهای پیام