شکسته نشده توسعه نزولی انبساط نقدینگی در بهمن ماه


موسسه مالی مرکزی در بهمن ماه 1400 متغیرهای مالی را آشکار کرد کدام ممکن است بر ایده این آمار کمیت نقدینگی در نهایت بهمن ماه 4 میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید 624 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 30 میلیارد تومان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اساس مالی 580 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 750 میلیارد تومان {بوده است}.

به گزارش فارس، نقدینگی در بهمن ماه 1400 نسبت به اسفند 99 30.4 نسبت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اساس مالی 26.6 نسبت مرتفع است. همراه خود اختلاط موسسه مالی مهر اقتصاد همراه خود موسسه مالی سپه را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش درجه محافظت آماری موسسه مالی مرکزی، انواع انبساط نقدینگی همراه خود 2.6 افزایش به 33 نسبت رسید.

انبساط نقدینگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اساس مالی در دوازده ماه منتهی به بهمن 1400 به همین ترتیب 37 نسبت و یک جفت/33 نسبت {بوده است} کدام ممکن است در مقابل همراه خود ارقام انبساط 1/39 درصدی نقدینگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید 1/42 درصدی اساس مالی در مرداد ماه 1400، حاکی اجتناب کرده اند 2 توسعه نزولی است. متغیرهای مالی در وسط ورزش مقامات 13 است.

تجزیه و تحلیل ها نماد می دهد کدام ممکن است علت بی نظیر انبساط بدهی موسسه مالی ها به طور قابل توجهی موسسه مالی های دولتی موسسه مالی مرکزی در ماه های جدیدترین، انبساط از حداکثر سپرده های مقامات نزد موسسه مالی مرکزی {بوده است}، به منظور که در 12 ماهه منتهی به بهمن 1400 بیش اجتناب کرده اند 120 نسبت سپرده های مقامات نزد موسسه مالی مرکزی اضافه شد.

نتیجه این انبساط سپرده ها کاهش نقدینگی دسترس در بازار بین بانکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش کمیت سپرده های مقامات نزد موسسه مالی های دولتی است کدام ممکن است در پایان در نتیجه اضافه درو کردن اجتناب کرده اند موسسه مالی مرکزی تبدیل می شود.

آمار متغیرهای مالی اسفند 1400 باقی مانده است آشکار نشده است با این حال پیگیری های موسسه مالی مرکزی حاکی اجتناب کرده اند کدام ممکن است در اسفند ماه همراه خود ملاحظه به انبساط از حداکثر پرداختی مقامات به کارمندان، پیمانکاران، بازنشستگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخش های مختلف کمیت سپرده های مقامات همراه خود کاهش موسسه مالی مرکزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش نقدینگی افزایش کشف شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دسترس در بازار بین بانکی نیز بدهی موسسه مالی ها به موسسه مالی مرکزی کاهش چشمگیری داشته است.

به همین دلیل اصولاً انبساط بدهی موسسه مالی مرکزی در نیمه دوم سال 1400 موقتی بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود کاهش سپرده های مقامات نزد موسسه مالی مرکزی، بخش زیادی اجتناب کرده اند این اضافه درو کردن ها تسویه شد.

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر