صفحه آی فیلم 2 اجتناب کرده اند fb بردن شد / معاون وزیر امور خارجه رد


احمد نوروزی معاون وزیر امور خارجه صداوسیما در صفحه خصوصی شخصی در خصوص اقدام فیسبوک برای بردن صفحه کانال آی فیلم 2 نوشت:

در زمانی کدام ممکن است شورشیان تمام امتحان شده شخصی را برای تحریک کردن فشار بین مردمان ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید افغانستان انجام دادند، آمریکا اجتناب کرده اند تسلط شخصی بر فضای اشتراک گذاری آنلاین برای مدیریت رمان مورد کنجکاوی شخصی استفاده می تدریجی.» صفحه fb تلویزیون آی فیلم 2 کدام ممکن است منتشر شده نمی شود. هر گونه محتوای سیاسی، اخیراً بردن شده {است تا} بردن نشود. دومین کانال تلویزیونی مورد پسند افغانستان {در این} جامعه اجتماعی منتفی است.»

به گزارش ایسنا، آی فیلم کانال بی نظیر آی فیلم برای منتشر شده سریال ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید فیلم های ایرانی برای بینندگان غیرایرانی فارسی زبان به طور قابل توجهی در افغانستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاجیکستان است.

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر