ضرر کم آبی تهران در فصل بهار را انتخاب کنید و انتخاب کنید تابستان / خواه یا نه آب اجتناب کرده اند بزرگراه برداشتن تبدیل می شود؟


به گزارش تسنیم، سال آبی جاری کدام ممکن است بیش اجتناب کرده اند نیمی اجتناب کرده اند آن را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصولاً فصل بارندگی آن سپری شده، سالی خشک را انتخاب کنید و انتخاب کنید کم بارش برای کل ملت {بوده است}. این در حالی است کدام ممکن است در برخی استان ها وضعیت ضعیف بارش را انتخاب کنید و انتخاب کنید کسری ذخایر سد شدیدتر اجتناب کرده اند معمول کشوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی فاجعه بار است. یکی اجتناب کرده اند این استان ها استان تهران است کدام ممکن است 18 سهم گروه ملت را در شخصی جای داده است.

سال آبی قبلی نیز یکی اجتناب کرده اند خشک ترین سال های ایران بود، با این حال سال آبی جاری شدیدتر اجتناب کرده اند سال خشک در گذشته است. در 25 فروردین 1400 میزان ذخایر آب 5 سد عظیم آبرسانی تهران به 717 میلیون مترمکعب رسید. این عدد در شبیه به روز امسال یعنی 25 فروردین 1401 به 453 میلیون مترمکعب رسید.

یعنی نسبت به سال پربارش سال قبلی همراه خود 265 میلیون مترمکعب کسری آب در مخازن سدهای تهران مواجه هستیم.

دارایی ها آب تهران در شرایطی رو به کاهش است کدام ممکن است افراد به صورت مشخص را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی بی رویه آب بلعیدن می کنند. بلعیدن آب تهران در روزهای پایانی فروردین به بیش از سه میلیارد لیتر در روز رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنها در یک واحد روز (23 فروردین) سه میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید صد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ده میلیون لیتر آب شرب در تهران بلعیدن شد کدام ممکن است بی همتا است. رکورد بلعیدن آب {در این} فصل اجتناب کرده اند سال حتی کولرهای آبی نیز ادامه دارد ایجاد نشده اند.

به عبارت تولید دیگری همراه خود ملاحظه به این الگو بلعیدن آب در تهران می توان پیش بینی داشت کدام ممکن است همراه خود ورود کولرهای آبی کدام ممکن است هر کدام بیش اجتناب کرده اند خوب نفر در روز بلعیدن می کنند، {در تابستان} امسال شاهد رکوردهای غیرمعمول بلعیدن آب در تهران باشیم. سال .. شرط کدام ممکن است میزان آب حال برای تامین آب تابستان امسال فوق العاده کمتر اجتناب کرده اند سال های قبلی باشد.

در سالهای روال حدود 70 سهم آبهای استان تهران اجتناب کرده اند ذخایر سدها تامین تبدیل می شود. امسال همراه خود ملاحظه به کسری بیش از حد ذخایر سدها، پیش‌سوراخ بینی می‌شود کدام ممکن است {در تابستان} بتوان حدود نیمی اجتناب کرده اند آب می خواست تهران را اجتناب کرده اند سدها تامین کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید حدود 50 سهم باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهران اجتناب کرده اند مخازن زیرزمینی آب تامین کرده است. کدام ممکن است شک را انتخاب کنید و انتخاب کنید تردیدهای انتقادی را با اشاره به وجود چنین این بالقوه برای استخراج اجتناب کرده اند دارایی ها زیرزمینی تحمیل می تنبل.

بلافاصله تهران 90 روز همراه خود کسری آب مواجه است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به معنای واقعی کلمه هستند اگر وضعیت بارندگی به همین منوال شکسته نشده یابد را انتخاب کنید و انتخاب کنید چشمه کم بارشی داشته باشیم، همراه خود ملاحظه به قابلیت درو کردن اجتناب کرده اند دارایی ها زیرزمینی، این احتمالات وجود دارد کدام ممکن است آب تهران مختل شود. تهیه این تابستان خوب و دنج

راهکار کاهش مشکلات آب تهران {در تابستان} خوب و دنج سال جاری علاوه بر این لزوم اجرای قالب های جبرانی فوری توسط مسئولان را انتخاب کنید و انتخاب کنید جلوگیری اجتناب کرده اند آبیاری فضای بی تجربه شهری همراه خود آب شرب، کاهش بلعیدن آب توسط افراد است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نظر می رسد مانند است کاهش بلعیدن آب روزانه بین 10 به همان اندازه 20 سهم. اجباری است کلیه مشترکین منزل تابستان را با بیرون وقفه در آب سپری کنند.

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر