طالبان اصل برداشتن پرچم رنگی افغانستان را صادر کردند


به گزارش فارس، بر ایده اصل جدید طالبان کدام ممکن است در رسانه های افغانستان چاپ شده شده، استفاده اجتناب کرده اند پرچم افغانستان کدام ممکن است شناخته شده به عنوان تصویر سراسری {در این} ملت استفاده تبدیل می شود، اجتناب کرده اند مدت ها در گذشته ممنوع شده است.

به آگاه طالبان، پرچم های سفید امارت اسلامی باید در تمام محل کار مناسب در موجود در را انتخاب کنید و انتخاب کنید خارج افغانستان برافراشته شود.

تعدادی از ساعت پس اجتناب کرده اند این اصل، پرچم سه رنگ افغانستان اجتناب کرده اند تمام لوگوهای تلویزیون سراسری افغانستان برداشته شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود منصفانه رنگ سفید تک رنگ متنوع شد.

طالبان آگاه است کدام ممکن است باید اجتناب کرده اند لحن های با بیرون موسیقی به جای آن موسیقی در پس زمینه این سیستم های تلویزیونی استفاده شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجریان باید اجتناب کرده اند لباس های افغانی به جای آن لباس های غربی استفاده کنند.

طالبان پیش اجتناب کرده اند این اجتناب کرده اند دانشجویان دانشکده کابل درخواست شده است بودند کدام ممکن است لباس افغانی بپوشند.

برخی اجتناب کرده اند مشتریان جامعه های اجتماعی اصلاح لوگوی تلویزیون سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید برداشتن پرچم سه رنگ افغانستان را بی احترامی به خوب ارزش های سراسری توضیح دادن کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید آگاه اند کدام ممکن است طالبان نباید خوب ارزش های حزبی شخصی را بر افراد تحمیل تنبل.

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر