عبادت هایی کدام ممکن است گناه محسوب تبدیل می شود !


به گزارش فارس محسن قرائتی معلم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مفسر قرآن کریم در بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید چهارمین نیمه اجتناب کرده اند مجموعه سخن قرآن به رئوس مطالب موضوع حکمت تلخی‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سختی‌ها صنوبر.

وی ذکر شد: گاهی گناهانی مرتکب می‌شویم کدام ممکن است نمی‌دانیم گناه است، گاهی عبادت‌های ما گناه است، مثلاً حق نداریم در گذشته اجتناب کرده اند اذان صبح پایین بلند‌گو حتی قرآن بخوانیم، این گناه است. قرآن می‌فرماید: ما سختی‌ها را کدام ممکن است پیش می‌آوریم می‌خواهیم ممکن است تزرع کنید. حدیث داریم کدام ممکن است اگر اشکت درآمد دعا کن، اگر اشک نداری بگو خدایا چرا اشک ندارم. در مناجات‌ها امامان گلایه می‌کنند، کدام ممکن است چرا چشمم خشک شده، تضرع ضروری است.

گاهی در دعا می‌گوییم: خدایا ما را بیامرز، می‌گوید: مگر چه کرده‌ام کدام ممکن است بگویم خدایا من می خواهم را بیامرز. میلیون‌ها گناه می‌کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمی‌دانیم کدام ممکن است اینها گناه است، حتی گاهی عبادت‌های ما گناه است. امام حسین (ع) در دعای عرفه می‌فرماید: خدایا خوبی‌های من می خواهم بدی است.

داد زدن پایین بلند‌گو علاوه بر این اذان ممنوع است را انتخاب کنید و انتخاب کنید گناه دارد، می‌خواهی دعا بخوانی مناجات بخوانی برو موجود در اتاق را انتخاب کنید و انتخاب کنید مزاحمت تحمیل نکن. اینها گناهانی است کدام ممکن است خودمان هم اجتناب کرده اند آنها خبر نداریم. هیچ منصفانه اجتناب کرده اند مراجع اجازه نمی‌دهند در گذشته اجتناب کرده اند اذان صبح همراه خود بلند‌گو حتی قرآن بیاموزید. گاهی عبادت‌ها خلاف است.

درس می‌خوانیم، با این حال هیچ  درآمد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ثمری ندارد ساده عمر ما را تلف کرده است.

حاج احمد آقا نقل می‌کرد کدام ممکن است برای امام منصفانه لیوان آب آوردند، نیمی اجتناب کرده اند آن را خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید منصفانه کاغذ روی لیوان گذاشت، ذکر شد نیم تولید دیگری آن را بعد اجتناب کرده اند ظهر می‌خورم. در اطراف ریختن نصف لیوان آب اسراف است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسراف گناه کبیره است را انتخاب کنید و انتخاب کنید گناه کبیره انسان را اجتناب کرده اند عدالت خارج می‌تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید فاسق می‌تنبل.

حدیث داریم کدام ممکن است همراه خود سه کیلو آب می‌توان غسل کرد، همراه خود تعدادی از سیر آب می توان وضو گرفت. اگر هر خانه منصفانه ساک لباس اضافه داشته باشد، میلیون‌ها ساک لباس اضافه می‌آید. اصلاً برخی علوم کاربرد چندانی ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید وقف را تلف می‌تنبل.

خیلی وقت‌ها خیلی کارها را نکنیم طوری نمی‌شود. خوشایند است گاهی بنشینیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در نظر گرفته شده کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه کنون چه کرده‌ایم اجتناب کرده اند این به بعد چه کنیم.