عده ای می گفتند که زاینده رود باید به اصفهان بیایم.


گروه ویدئویی A،
4010326048

0 نظر، 2 مورد در انتظار انتشار و 0 مورد تکراری یا منتشر نشده

رئیس کشاورزان اصفهانی: برخی پیشنهاد داده اند که وقتی به اصفهان می روید، زاینده رود پر آب باشد. گفتم در روزهایی که مشکل پیش می آید باید بین مردم قدم بزنم.