عربی و متقاطع اوکراینی


به گذرش هزار، تبدیلات پا پی پا پی پا پی پا سراسیر جهان از اروپا، گروفتا تا آسیا که در مسیر خترناکی، هارکت مایکند واقعیت من بالا چند اشعه نظر جهان، اشکار کرد و ماهمترین کجاست واقعیت آن. خارج از شهر؟ کانادا

توافق بین این دو تا کجاست این است با نظر هیمه کاشورهایی رخ داده به عنوان روی آمریکا حساب باز کردا بود. سرنگونی، سرنوشت مشارکی استق رحیم، بعث عراق و پس از آن افغانستان و قرقیزستان و برخی دیگر رازیم عربی حاصل پذیرش داچار آن شادند توسط آمریکا شد. نازدیک، به عنوان مثال، d’in zaminah، blai es، aka، amerikaiha، sr afghanistan، urand، بعد از قرن بیستم، از عشقالگری پرسید و مرا دید d’in kshur متحد، ra ra karada و raftand.

آکنون نز سرنوشت مشترک ایالات متحده آمریکا در اوکراین تکرار میچود.

کجاست توافق که به نظر او مانند زنگ خطرناک است، متحد و واشنگتن، پاد تا در آراضیبیهای، تجدید نظر کرد و هرگز، آیات واحد روایت باز نکانند. زبان عربی در جایی که دلیلی بر آن نیست، دلیلی بر آن وجود دارد، محدودیتی ندارد و در ایالات متحده آمریکا شرط شده است.

نمونه بارز آن جایی است که مردم هستند، مردم، مردم، عرب های عربستان سعودی، امارات متحده عربی، عرب ها، قانون اساسی مستقیم وجود دارد. حتی میبینیم که ایلات متحد – چها دار گوزینا سیاسی و چه نظامی هی راهکار مطهری پری نگات متحد دار جینگ یمن، نظرات او رقبای او هستند. درهالی، مانند لوکیشن داخل امارات و عربستان، حموره، نمایشگاه لشکرکشی طاق مشکی و کمیت آن، این مردامی، یمن، قره دار درد.

بیر هیمین اساس زبان عربی پیش از آن که سرنوشت و خشورهایی و همچون اوکراین و افغانستان ساخته داچار شونده بید تجربه است که درسی است که از بیگیرند عبور کرده است.

یک زبان عربی است. (اين جايى است كه مردم اهل آن هستند، مردم هستند، مردم هستند، مردم هستند، مردم هستند، مردم هستند، مردم هستند).

این قرارداد بین امروز، اوکراین و مبنم است. دیدیم به عنوان آمریکا و ناتو Brahe Gasterch Nerohai Khod Beh Merzai اروپای شرقی ردپای اوکراین بر آن حرکت می کند روسیه کاراندند; و اما زمانی، به عنوان مجرا، پدربزرگ شاد و اوکراین، نمایشگاه لشکرکشی نظامی روسیه، تصمیم پیوند و حضور ترش آن به عنوان مکان های خود بعد از نشستند. ایالات متحده عدالت از اختلاف و وعده های که بی اوکراین بابا جوان آکنون میگوید که مداخله منظم صرفا آمریکایی دکتر چارچوب ناتو انجم میچود.

بنابریان در نقش انجی چون اوکراین عضو ناتو، آشیانه و آمریکاست و اروپا در بهرهمند، چود و اکنون، ایالت اوکراین، با سردرگامی، منتظر، مانده، تا ببند، واشنگتن و ایالات متحده آمریکا. ایالات آمریکا؟

همین جمله ای مثل «آمریکا تنها در چارچوپ ناتو است، مداخله نظامی میکند» این سوال است که آیا این کشور عضو ناتو است؟ دار در بین رازیمی ساشکر عربی حمچون امارات و بحرین به صورت تغییر به پیگاه نظامی اسرائیل حوالی شادان و ولسوالی آگر میخواهند با سرنوشت افغانستان و اوکراین و ….

پاهای من مثل آمریکاست و از آن خبر ندارم، لشکرکشی نظامی در تسخیر اوکراین است، کارهای بابا و اعمال برچی بر او حرام است. حرام، این نفوذ و جایگاه و قدرت من است، حرمت کجاست؟

هامانتور که مبنیم از 7 سال غضطه تکون نیز کجنگ یمن آغاز شدت اعمال آیات موحد به نظر همایت از منع او را متحد کردند انصار الله و حرم ها و قرار دادند به او که بوده و هارگونه است. هدف از حفاظت از حفاظت از راوی تانک عربی

در مورد اهمیت سلاحی که در آمریکا قدرتش زیاد شده است، یعنی نز که یک اثر کیهانی است، محافظ است و ما در مورد آن صحبت نمی کنیم. یک راوی برجسته که یمنی است با دا دست خالی اکنون مش های مس است.

اگر می خواهید بدانید چه کاری می خواهید انجام دهید، می خواهید به منطقه کردستانی که آمریکا در آن قرار دارد بروید تا بتوانید به مکان مناسب بروید. این سوال صهیونیسم درباره رحیم است، صادقانه بگویم، مایکیند.

آمریکا به روشن ترین شکل این ظرفیت را دارد که از آن محافظت کند، از اسرائیل محافظت کند و آن را نجات دهد. جانجی که پیروز آن رازیم صهیونیسم بشد و محور مقاومت از بن برود، مسلم درنگ نمکرد و مشروطه آغاز در جنگ را میداد. آمريكاييها از آموزي عبور كردند و نيز تجربياتي كه آنها را برانگيخت، از قبيل رسيدن خداشان مستقيم و نز اسرائيل به سمت هارجنگ، ناحيه اجتناب از ميورند.

هیچ مدرکی بر این نیست، رژیم صهیونیستی، با نازدیک، شادان به رزیمهای، عربی، تلاش درد، کجاست شورها را، و آدر کند که به نیابت از در رحیم، با مقاومت بجنجند.

دار هارسوارت، خصوصیت آن به نظر ابرات عموزی، آمریکای متحد، در کشورهای، متفاوت است و یک متن دستوری به زبان عربی به نام زیاد است، اما نظر رصد من است که تا زمانی، خودشان است. سقوط دور، در نتیجه پذیرش توسط آمریکا.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر