عمیق افزایش را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش بلعیدن سوخت خانگی همراه خود تنظیمات دما در زمستان سال 1400


به گزارش خبرگزاری فارس، زمستان سال 1400 فینال دقایق شخصی را پایین اوج می گذارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکی اجتناب کرده اند مشهودترین اطلاعات امسال را انتخاب کنید و انتخاب کنید سال 99، سپری شدن فصل سرما با بیرون قطعی سوخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید انرژی الکتریکی است.

بر مقدمه ادعا نمایندگی سراسری سوخت ایران، مجموع بلعیدن سوخت خانگی در 5 ماهه اجتناب کرده اند 1400 مورد نسبت به مدت خیلی شبیه سال قبلی 2272 میلیون مترمکعب مرتفع است. به عبارت تولید دیگری در فصل سرما امسال روزانه بیش اجتناب کرده اند 16 میلیون متر تاس سوخت در بخش خانگی بلعیدن تبدیل می شود.

تعیین کنید 1 میزان بلعیدن سوخت در بخش خانگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اختلاف دمای سال 1399 به همان اندازه 1400 را آرم می دهد. چون آن است در عکس خاص است در آبان ماه سال جاری دمای هوا 2.3 سطح سانتی گراد سرماخوردگی تر اجتناب کرده اند سال 1399 {بوده است}. کدام ممکن است بلعیدن سوخت خانگی {در این} ماه در مجموع (30 روز) 2033 میلیون متر تاس اصولاً اجتناب کرده اند سال قبلی {بوده است}.

تنظیمات دمایی ماه‌های سال‌های 1399 را انتخاب کنید و انتخاب کنید 1400 را انتخاب کنید و انتخاب کنید تأثیر آن بر بلعیدن سوخت خانگی را می‌توان به ترتیب در تصویر زیر تحلیل کرد.

تعیین کنید 1- ارزیابی بلعیدن سوخت در بخش خانگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اختلاف دما بین سال های 1399 را انتخاب کنید و انتخاب کنید 1400

طبق آمار در فصل خنک سال 1400 بلعیدن سوخت در خانوارها 4 نسبت، نیروگاه ها 5 نسبت افزایش را انتخاب کنید و انتخاب کنید در صنایع عظیم (پتروشیمی، فلز، سیمان) 2 نسبت کاهش داشته است.

در واقع در کل سال 1400 در دسترس بودن سوخت در همه بخش‌ها خوش بینانه بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در بخش‌های خانه، نیروگاهی، صنایع عظیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید صادرات به همین ترتیب همراه خود انبساط 1، 8، 5 را انتخاب کنید و انتخاب کنید 1 درصدی نسبت به سال قبلی در کنار {بوده است}.

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر