عواقب وعده دو ماهه شهردار تهران از جمع آوری معتادان متجاهر به چشم نمی خورد


به گزارش ایسنا، تشکری هاشمی پس از استماع گزارشی از اردوی اجتماعی معاونت محترم فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران با بیان اینکه توجه به علت، نه به معلولان، یکی از بدیهیات علم است. و کارشناس گزارش می گوید: اگر جامعه به حیات خود ادامه دهد، معلولان نیز مولد خواهند بود، به همین دلیل است که با وجود سال ها کار با معتادان، بدون بررسی علت، پیشرفت چندانی جز هدر دادن سرمایه و فرصت ها و تکرار نداشته ایم. روش های گذشته ما شاهد اتفاقاتی که در شهر افتاده نبوده ایم.

وی از معاونت محترم فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران خواست گزارشی از تعداد معتادان متجاهر، درمان شده و بازگشته به زندگی عادی در جامعه ارائه کند.

رئیس کمیسیون ساخت و ساز و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران از عملی نشدن وعده شهردار تهران برای جمع آوری معتادان متجاهر ظرف 2 ماه انتقاد کرد و تاکید کرد: متأسفانه عواقب این وعده را در شهر تهران نمی بینیم. خیابان های پایتخت.”

تشکری هاشمی با اشاره به گزارش های ارائه شده از سوی ستادهای مختلف شهرداری تهران به شورای اسلامی شهر، گفت: در گزارش های ارائه شده از سوی معاونان محترم شاخص هایی مانند برنامه سه ساله شهرداری تهران و برنامه مصوب باید سال 2 را در نظر بگیرد.

وی در پایان با تاکید بر اینکه گزارش های ارائه شده به شورای اسلامی شهر تهران نباید صرفا بر اساس نیازهای شخصی و نتیجه گیری افراد باشد، خاطرنشان کرد: در گزارش های آتی دوستان به جای گزارش شفاهی، گزارش های مکتوب با داده های آماری اندک ارائه می شود. اعضای شورای اسلامی شهر