غربی ها {نمی توانند} مانع محافظت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود فناوری هسته ای ایران شوند


علیرضا زاکانی شهردار تهران در صفحه توئیتر شخصی نوشت: دستاوردهای {صلح آمیز} هسته جمهوری اسلامی، سرمایه سراسری مردمان ایران است.

وی افزود: محافظت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود این خواص مفید خواست مشترک نظام را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه مردمان است. غربی ها به هیچ وجه {نمی توانند} این خواست تاریخی ملت غول پیکر ایران را اصلاح دهند.

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر