غروب مداری خورشید بر فراز برزیل


به گزارش فارس، ناسا تصویر آخرین پرتوهای غروب خورشیدی مداری را از افق زمین ثبت کرد.

این تصویر از غروب خورشیدی مداری بر فراز برزیل ثبت شده است. زمانی که ایستگاه فضایی بین المللی 258 مایلی بالاتر از برزیل قرار داشت.

این ایستگاه محصول مشترک ناسا، آژانس فضایی روسیه، آژانس فضایی اروپا، آژانس فضایی ژاپن و آژانس فضایی کانادا است. آژانس فضایی برزیل با همکاری ناسا در این برنامه شرکت می کند. آژانس فضایی ایتالیا هم به عنوان عضو فعال آژانس فضایی اروپا و هم به صورت مستقل در برنامه ایستگاه فضایی شرکت می کند. آژانس فضایی چین نیز برای پیوستن به آن، به ویژه با همکاری آژانس فضایی روسیه، ابراز علاقه کرده است.