فرانسه میلیاردها دلار دارایی روسیه را مسدود کرد


به گزارش خبرگزاری فارس به نقل اجتناب کرده اند Business Standard، برنو لومر وزیر اقتصاد فرانسه ادعا کرد کدام ممکن است این ملت 22 میلیارد یورو برابر 24 میلیارد دلار اجتناب کرده اند دارایی های موسسه مالی مرکزی روسیه را مسدود کرده است.

وی در مصاحبه ای ذکر شد: ما 22 میلیارد یورو اجتناب کرده اند دارایی های موسسه مالی مرکزی روسیه را مسدود کرده ایم. اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری، برابر 150 میلیون یورو اجتناب کرده اند دارایی های خصوصی مردمان روسیه در موسسه مالی های فرانسه مسدود شد.

به مشاوره وزیر اقتصاد فرانسه، این ملت علاوه بر این برابر نیم میلیارد یورو اجتناب کرده اند اموال ساکنان روسیه اجتناب کرده اند جمله 30 ملک را انتخاب کنید و انتخاب کنید آپارتمان را مسدود کرده است.

لومر افزود: در مجموع 850 میلیون یورو اجتناب کرده اند دارایی های ساکنان روسیه در فرانسه مسدود شده است.

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر