فروپاشی ارتباط اوکراین و روسیه و ضرورت ایجاد کریدور آمادقی ایران بری میزپانی شرق به غرب


علی ضیایی در گفتوگو با فارس، دشت ظاهر: تنچ های ریشا دار بین روسیه و اکراین سرنگم آخور با مشعل جنگ دان چنگ بین کوشور شاد، روسی بازم نیروهای نظامی نظامی خداخاری شاری او راه آر پا Resist der Braber Nirohai Russian Est.

جایی که کارشناس اقتصاد، حمل و نقل آدما داد: کوشور، روسی اصیل، دالان قلع روکان در شرق-غرب بین چین و آروبا شرق، جایی که کاریدور جاده ای از روسیه و قزاقستان است، چین را به آروپاها غنا غنا و تانها غنا ای آروپا غنا. y tan zh May Kind.

وی اوزود: مسیر اصلی که در آن کریدور، قزاقستان شمالی، روسیه، بلاروس و لهستان است. اوکراین، یاکی، به عنوان کوشر، منبع رابطه چین جات سرمایه قدری، قالب یک تفریق جدی تجارت با حساب میامد و قدرت اقتصادی کجاست، ظهور برنامه، نگاه به گسترش از ziersacht، کوشور ددراک کجاست؟

ضیایی گفت: دار شرایتی که اوکراین مروات تا نکش خود را در کریدور شرق-غرب پرارینگ تور کیند، درگیری نظامی میان در کوشور و روسیه، چشم انداژای اقتصادی آن را تحت تأثیر قرارداد جدی، تصمیم، تصمیم کتیبه ترانزیت بین. کراچی، اکراین، نز، پس از پراکنده شدن و شروع آن، ترانزیت قطار ترانزیتی میان، روسیه و اوکراین متوقف شد. آغرشه، اکراین، پرچم کردستان و همچنین مبادله راه آهن، کالاها، میان اوکراین و اروپا با تصمیم آست، در حالی که ترانزیت میان چین و اروپا محل تعلیق کشور است.

کارشناس کجاست اکونومی بار و گیربکس نمایش دشت : آخرین تغییرات ترانزیت روسیه اکراین خیلی مهر و موم آهنگ و اپلیکیشن جدید اخبار آرک اوکراین لینک سگمنت ها رایلی استفاده از از راههان در خاک اوکراین انجم شدا آست، قائی زایی آن استکه اوکراین دیر میان، طول حکاکی خود را در کاریدور شرقی-غربی از دست خواسته داد.

بیانیه کردی: باینکه تا پش به عنوان جینگ تنها 2 مسیر دارد، به اندازه حجم راه آهن ترانزیت شرق به غرب، همانطور که اوکراین از میکارد عبور می کند، در حالی که اعضای سابق بلوک شرق و غرب با وضعیت اوکراین روبرو شده و با مناسبت های اقتصادی سوری و شعاری دیدار می کنند. مناسبت های مرتبط برای تدارکات، جانی، کالا، و حمل و نقل قابل حمل، ترانزیت تجاری بین شرق کراچی.

ضیائی اوزود: پاپ کورن متمرکز در غرب سرزمین اصلی روسیه و متحد شده در مناند بلاروس، یک کارزار مستقیم، یک لشکرکشی منظم با اوکراین، یک سهم، یک دشتند، یک ترانزیت، کالا اینجاست، ها را نز، زیر نفوذ تصمیم دهد، شهر مسرین، ایران رشد چیشمگیری دشته و جایگاه خود را با آدرس کاریدورهای موتره شرق به غرب ترانزیت نصب کنند.

کجاست کارشناس اقتصاد آبستنی و انتقال تایید کرد: راه راه ابریشم گازرانداز از ایران، ایالت کالی باهینترین، مسیر ترانزیت شرق و غرب شرق میانی، اما شواهدی بر وجود مجمع الجزایر وجود دارد. زایرختی زیراختی که موجود است، دراق-ها-مصدر-مصدر-مصیر-مسیر قیر.

پاسخی اضافه می کنیم: با شروع تغییرات، سیر سامانه های جهانی، ایران، بیرد، رویه، مناسبت های عالی داخلی و خارجی، خود را پری، مزبانی کریدورهای، ترانزیت مهم، جهان و آمار مزایای اقتصادی و مذهبی از سایت خداپالتی

اعلامیه کرد ضیایی: حلال و آینده، دعوا، جهانی، خرید به نظر مشارکت ایران، اقتصاد بین ملال، کانادا یافتن، تصویر هوشیاری و منفعت از جایی که فرصت است، ایران مراحل جدیدی دارد. ، و مراحل جدید وجود دارد فرصت برای همیشه روح از ایران باز نخواد بود.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر