فریدون مجلس: عدم بخشی از ایران به FATF سیگنال خوبی نیست


آرمان سراسری نوشت: در حالی کدام ممکن است ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشورهای غربی به مرحله آخرین مذاکرات رسیده‌اند، حسین امیرعبداللهیان برای شکسته نشده رایزنی‌ها احیا کردن برجام در مرحله بعدی همراه خود افسران کرملین به مسکو سفر می‌تدریجی. در ابتدای مذاکرات، روسیه در حالی کدام ممکن است رابط ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشورهای غربی بود، در مذاکرات موقعیت دوجانبه داشت، با این حال مزیت شخصی را نیز دنبال می کرد. همراه خود این جاری، مکان اوکراین در صحنه در سراسر جهان پس اجتناب کرده اند مبارزه جدی تر شده است. نکته ای کدام ممکن است آینده پرگام را نیز خرس تاثیر قرار داد.

آرمان سراسری برای تحلیل این پرونده همراه خود فریدون مجلسی، تحلیلگر دیپلماسی مصاحبه کرد. او ذکر شد: «قابل انجام است توافقات کوتاه مدت حاصل شود هر دو دارایی ها پولی آزاد شود، با این حال این شرایط در درازمدت در اندازه جهانی قابل تخفیف نیست. نکته تولید دیگری اینکه ایران ادامه دارد به جهان آزاد تجاری نپیوسته را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرید و فروش خارجی در موجود در ملت ادامه دارد مجاز نشده است. وی افزود: با این حال اگر ایران این هماهنگی را بپذیرد، هر بار کدام ممکن است بخواهد ممکن است اجتناب کرده اند آن خارج شود. ماحصل این گفتگو را در شکسته نشده می خوانید.

در حالی کدام ممکن است اطلاعات حاکی اجتناب کرده اند نزدیک کردن به هماهنگی ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشورهای غربی است، این موضوع به صورت مناسب گفتن نشده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مذاکرات همچنان معطل مانده است. مهمترین قراردادهایی کدام ممکن است برای بدست آوردن به هماهنگی در اختیار طرفین قرار دارد کدامند؟
شرایط معیشتی مردمان ایران باعث تبدیل می شود کدام ممکن است اجتناب کرده اند وضعیت جذاب در اطراف شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید گاه در شرایط اضطراری اقامت کنند. این موضوعی است کدام ممکن است مقامات نیز به آن است واقف است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به خوبی از آن آگاه است کدام ممکن است شکسته نشده این مورد مجازات ها خوبی در پی نخواهد داشت.

مقامات نیز متوجه است کدام ممکن است با بیرون اجتناب کرده اند سرگیری تحریم ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید لغو تحریم ها، هیچ فضایی برای وضعیت مالی ملت وجود نخواهد داشت. ایران کشوری است کدام ممکن است نفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشتقات آن صادر می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید داروها تقویت می کند وارد می تدریجی. این دلیل است خواستن مبرمی به ورود به بازار جهانی دارد به همان اندازه به شما گزینه بدهد هم نفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوخت بفروشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم داروها می خواست شخصی را وارد تدریجی. استقلال تجاری ایران پس اجتناب کرده اند تحریم های فعلی اجتناب کرده اند بین گذشت است، این دلیل است مقامات باید امتحان شده تدریجی به همان اندازه این استقلال اجتناب کرده اند بازو گذشت را به بازو آورد. این موضوع نیز خواستن به هماهنگی دارد. روزی کدام ممکن است وزیر امور خارجه ایران به مسکو سفر می تدریجی، آرم می دهد کدام ممکن است ایران جستجو در تعمیر سبدها اجرای برجام است. با این حال در مبارزه اوکراین {به دلیل} موقعیت ناتو در آن، آمریکا شخصی را یکی اجتناب کرده اند طرفین مبارزه از آن آگاه است. امیر عبداللهیان برای اکتسابی کمک های پولی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیروی دریایی به روسیه در مبارزه اوکراین به مسکو سفر نکرد. ایران جستجو در اینجا است کدام ممکن است روسیه را تضمین تدریجی کدام ممکن است درخواست شده است های آنها به منافعش لطمه نمی زند. اجتناب کرده اند زمان تحریک کردن مذاکرات هسته ای ایران در 2 دهه قبلی، ممکن است درگیر این بوده ام کدام ممکن است لغو تحریم ها علیه ایران همراه خود تعمیر تهدیدها در مرحله جهان در کنار باشد. تنها روزی می توان به این سطح رسید کدام ممکن است تحریم ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهدیدها به سطح تعادل برسند.
همراه خود این شرایط در نظر گرفته شده می کنید ادامه دارد امکان تأخیر نتیجه مذاکرات موجود است؟
در چنین شرایطی قابل انجام است مذاکرات شکسته نشده پیدا تدریجی با این حال به نتیجه انتقادی نمی رسد. قابل انجام است توافقات موقتی حاصل شود هر دو وجوهی آزاد شود، با این حال این شرایط در درازمدت در اندازه جهانی قابل تخفیف نیستند. نکته تولید دیگری اینجا است کدام ممکن است ایران ادامه دارد به جهان آزاد تجاری نپیوسته را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادامه دارد اجازه خرید و فروش خارجی در موجود در ملت داده نشده است. همراه خود این جاری، اگر ایران TFA را بپذیرد، ممکن است هر بار کدام ممکن است بخواهد اجتناب کرده اند آن خارج شود. این دلیل است، سیگنال خوبی نیست کدام ممکن است ایران ادامه دارد آمادگی پذیرش FTA را ندارد. برخی رویکردها در موجود در هر 2 ملت اجازه نمی داد این مناقشه رفع شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید این دلیل است تعیین کنید عالی سایش تمدید شده را به شخصی گرفت. نکته تولید دیگری فقدان تخصص کافی در مدیریت محله را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیپلماسی است کدام ممکن است همراه خود آن تحریک کردن شد. همراه خود این جاری، این مورد در کل زمان افزایش یافته است.

اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری جریان های رمان کدام ممکن است رفتار عقلانی نداشتند، اجازه ندادند این موضوع در افق بزرگ تری را انتخاب کنید و انتخاب کنید در خدمت مزیت سراسری نگریسته شود. با این حال فشارهای خودخواهانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید خودخواهانه در عمق ای کدام ممکن است در سال های فعلی ویژه به ویژه اجتناب کرده اند تذکر مالی بر ایران وارد شده، به بن بست کشیده شده است کدام ممکن است تنها راه باز کردن . باید در تذکر داشت کدام ممکن است تحریم ها اقامت مردمان را همراه خود اشکال مواجه کرده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید درست در این لحظه مردمان برای امرار معاش همراه خود مشکلات زیادی مواجه هستند. تحریم‌ها در دهه‌های فعلی رقبای جهان‌ای ما را فوق العاده جلوتر کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایران را در زمینه‌های مالی، سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشد به جز حفاظت پایین اوج گذاشته است. به دلیل لغو تحریم های ایران بیش اجتناب کرده اند هر عامل عکس حیاتی است. ایران باید توضیحات را انتخاب کنید و انتخاب کنید رویکردهای کشورهای غربی را ببیند کدام ممکن است جستجو در چه هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواه یا نه شرایط رسیدن به آن است را دارند هر دو خیر. امتیازاتی کدام ممکن است آنها جستجو در آن هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید جمهوری اسلامی اجتناب کرده اند آن آگاه است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در حاضر پیامدهایی کدام ممکن است تلویحاً اشاره کردن شد، رعایت استراحت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی در جهان است.

دارایی ها خالص را انتخاب کنید و انتخاب کنید انسانی زیادی در ایران موجود است کدام ممکن است ممکن است بستر پیشرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشد را فراهم تدریجی. اینکه چقدر اجتناب کرده اند این دارایی ها برای رشد ملت استفاده می کنیم، بحث قابل بحث عکس است. اگر اجتناب کرده اند این دارایی ها انسانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خالص {به درستی} استفاده شود، ایران ممکن است به قوی ترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید باکلاس ترین ملت جهان تغییر شود. یکی اجتناب کرده اند {دیدگاه ها} {در این} زمینه این بود کدام ممکن است اگر از دستگاه زیادی در بخش نیروی دریایی داشتیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به کشوری قادر مطلق تغییر می شدیم، می توان در زمینه های تولید دیگری نیز رشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشرفت کرد. صرف ثروت ملت در جهت توانایی نیروی دریایی همراه خود امتحان کنید سایر بخش ها به طور قابل توجهی اقتصاد معنا بیشتری پیدا می تدریجی.
درست در این لحظه ایده ها نهایی محله همراه خود این پرس و جو مواجه است کدام ممکن است در صورت هماهنگی بلند مدت ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقامت مردمان چگونه {خواهد بود}؟
واقعیت اینجا است کدام ممکن است مردمان به همان اندازه حدودی اعتقاد شخصی را اجتناب کرده اند بازو داده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی گزینه ها متعهد شدن شده در موجود در ملت نباید به این امر دامن بزند. مردمان درگیر این هستند کدام ممکن است مالی کدام ممکن است اجتناب کرده اند طریق توافقنامه به ایران می رسد چگونه خوردن تبدیل می شود. این پول صرف رشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل حرفه را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفاه برای افراد تبدیل می شود به همان اندازه رضایت مردمان را جلب تدریجی. وقتی اقتصاد عالی ملت در وضعیت نامناسبی قرار دارد، این ممکن است بر رویکرد امنیتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیروی دریایی محله تأثیر بگذارد. همراه خود این جاری، درست در این لحظه در موقعیتی قرار داریم کدام ممکن است می توانیم همراه خود دنیا کار با هم داشته باشیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند طریق موسسه مالی های جهانی به دارایی ها پولی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرید و فروش جهانی ورود داشته باشیم. طرف مقابل نیز درگیر امتیازات امنیتی در خاورمیانه است. این امر به طور قابل توجهی برای مناطقی کدام ممکن است دارای جاده بنفش هستند صادق است. روزی کدام ممکن است ایران استقلال مالی به بازو آورد، با بیرون تحریم، ممکن است همراه خود همه کشورهای جهان اجتناب کرده اند جمله کشورهای اتحادیه اروپا قرارداد امضا تدریجی. در چنین شرایطی ایران ممکن است انتخاب بگیرد کدام ممکن است این قراردادهای مختصر مدت هر دو بلندمدت به همان اندازه چه حد همراه خود مزیت سراسری شخصی متناسب است را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر مقدمه این رویکرد انتخاب گیری تدریجی. شرایط ممکن است {به سمت} امضای توافقنامه تجاری بین ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمریکا پیش برود. در واقع این مورد در سایه استقلال کار مالی ایران اتفاق خواهد افتاد. اقتصاد سرزنده در شرایط حال {وجود ندارد} را انتخاب کنید و انتخاب کنید مخدوش است. در شرایط حال وضعیت مالی مردمان خصومت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید گرانی موجود است. این دلیل است اصلاح وضعیت مالی مردمان باید اجتناب کرده اند انتخاب های اول انتخاب گیرندگان در محله باشد. در چنین شرایطی هر تصمیمی کدام ممکن است به شما گزینه بدهد شرایط را اصلاح دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید وضعیت مالی مردمان را اصلاح دهد حیاتی است.
همراه خود ملاحظه به رویکرد روسیه به برجام، چقدر احتمالاً می رود مزیت این ملت همراه خود این هماهنگی در تضاد باشد؟
ممکن است همراه خود تئوری توطئه {در این} زمینه موافق نیستم، از روسیه اجتناب کرده اند تحریم ها علیه ایران درآمد برده است، متعاقباً انتخاب بدست آوردم الگو مذاکرات را تحریم کنم. ممکن است این دیدگاه را {دوست ندارم}. بهتر از استفاده روسیه اجتناب کرده اند تحریم ایران، به بازو رساندن بازار انحصاری سوخت در اروپای غربی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه حدودی نفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید دریافت پذیرش در سهمیه های نفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوخت ایران بود. روسیه کشوری ثروتمند همراه خود چشم اندازها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ظرفیت های فراوان است کدام ممکن است اگر گزینه ها درستی {در این} زمینه متعهد شدن کنید نیازی به توطئه علیه ایران نیست. این احتمالات وجود دارد کدام ممکن است در صورت پاسخ پرخطر کشورهای اتحادیه اروپا را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعمال تحریم های از حداکثر علیه روسیه، به نظر می رسد مانند است روسیه نیز همراه خود ردیابی ها لوله سوخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نفت خرس مدیریت شخصی به این تحریم ها پاسخ دهد. این اقدام روسیه اجتناب ناپذیر {خواهد بود}. در واقع این احتمال هم موجود است کدام ممکن است کشورهای اتحادیه اروپا روابط مالی شخصی را همراه خود روسیه ببندند را انتخاب کنید و انتخاب کنید روسیه را خرس فشار مالی قرار دهند. همراه خود این جاری، در دنیای درست در این لحظه، همه عامل به هم گفته می شود. در متعدد اجتناب کرده اند اسبابک ها همین پیوندها اجتناب کرده اند مبارزه را انتخاب کنید و انتخاب کنید نبرد در سراسر جهان جلوگیری می تدریجی. رفتار درست در این لحظه روسیه به هزینه اجتناب کرده اند بازو دادن را انتخاب کنید و انتخاب کنید نابودی ثروت اوکراین تمام احتمالاً خواهد بود. کشورهای اتحادیه اروپا 9 مجبور هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید 9 تمایلی به مخالفت همراه خود اقدامات روسیه دارند.

تنها اشتباهی کدام ممکن است کشورهای اتحادیه اروپا مرتکب شدند تحریک کردن فشار را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرنگونی مقامات افراطی در اوکراین بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید بذر این نفاق را در مقامات کیف کاشتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید معتقد بودند کدام ممکن است مردمان اوکراین حول محور کیف هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این خواست همه است. ملت ایران {در این} داستان 9 بالاست را انتخاب کنید و انتخاب کنید 9 ته پیاز. این دلیل است، هیچ دلیلی برای حمایت ایران اجتناب کرده اند اقدامات علیه اوکراین {وجود ندارد}. در وسط ای کدام ممکن است ایران در تحریم بود، روس ها اجتناب کرده اند غیبت ایران دسترس در بازار نفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوخت نهایت استفاده را بردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید سهم ایران را تصاحب کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود تحریکات شخصی اختلافات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید غرب را شعله ور کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند این اختلافات بهره فراوان بردند. . به همان اندازه حد قابل انجام. این دلیل است، ایران می‌تواند همراه خود دیپلماسی صحیح مشکلات شخصی را در وین فوری‌تر رفع تدریجی به همان اندازه بخشی اجتناب کرده اند خسارات وارده به وارثان نفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوخت ایران در جریان تحریم‌ها را جبران تدریجی. این دلیل است بیشتر است ایران همراه خود کشورهای غربی ارتباط برقرار تدریجی به همان اندازه اجتناب کرده اند این مکان استفاده تدریجی.

انتهای پیام