فشار بی سابقه غرب/ بیش اجتناب کرده اند 5000 تحریم علیه روسیه اعمال شد


وزیر امور خارجه روسیه در این زمان در ادعا ای گفتن کرد کدام ممکن است همراه خود وجود گزارش بیش اجتناب کرده اند 5000 تحریم علیه مسکو؛ ما به شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید متحدانمان تکیه کن هستیم.
خبرگزاری اسپوتنیک به نقل اجتناب کرده اند سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه روز جمعه ذکر شد، سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه روز جمعه در مصاحبه همراه خود راشا ذکر شد کدام ممکن است غرب در جستجوی منزوی کردن روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید به محیط راندن آن را انتخاب کنید و انتخاب کنید توقف بهبود .

وی ذکر شد: «فشار غرب بی سابقه است. بیش اجتناب کرده اند 5000 تحریم علیه روسیه اعمال شده است کدام ممکن است عالی رکورد محسوب تبدیل می شود.

او ذکر شد: «مسکو اکنون ساده ممکن است روی شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید متحدان بقیه شخصی حساب تدریجی. تولید دیگری توهمی با اشاره به غرب {وجود ندارد}. سوئیچ سامانه های اس-300 شوروی (سابق) اجتناب کرده اند کشورهای تولید دیگری به اوکراین غیرقابل دستیابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بوتلگ {خواهد بود}. مسکو این اجازه را نخواهد داد.

وی افزود: «هر گونه محموله تسلیحاتی به اوکراین عالی هدف مشروع تلقی احتمالاً وجود خواهد داشت». غرب تحریم ها علیه روسیه را افزایش خواهد داد، با این حال ما به تحریم رفتار کرده ایم. تحریم ها ساده ما را آسانسور می تدریجی.

سرگئی لاوروف افزود کدام ممکن است آمریکا 300 آزمایشگاه آلی {در سراسر} جهان تحمیل کرده است. ما به مکانیزمی برای تأیید را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجزیه و تحلیل {در این} زمینه در اوکراین خواستن داریم. باید شفافیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضمانت هایی با اشاره به آزمایشگاه های آلی در اوکراین وجود داشته باشد.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزیر امور خارجه روسیه افزود: «زلنسکی (رئیس جمهور اوکراین) تمایل دارد جو بایدن را به این نبرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید رویارویی همراه خود روسیه هدایت تدریجی.

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر