فلز بهتر از گیمرها ایران را داردولید المنایی به نقل اجتناب کرده اند روزنامه قطری الوطن اظهار داشت: گیمرها آرزوی بزرگی برای پیروزی در دیدارهای آتی لیگ قهرمانان آسیا دارند. در اولین تفریحی مقابل فلز ایران تمام امتحان شده شخصی را کردیم به همان اندازه سه امتیاز را کسب کنیم. همراه خود این جاری مشکلاتی شبیه مصدومیت شرکت کننده داشتیم.

سرپرست نیروی کار الغرافه افزود: کم تخصص بودن برخی گیمرها را انتخاب کنید و انتخاب کنید رطوبت هوای جده باعث خستگی گیمرها شد. اجتناب کرده اند طرفی الغرافه بعد اجتناب کرده اند منصفانه فصل روی حیله و تزویر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمدید شده به عربستان به اینجا رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید زمان خوبی نداشت. گیمرها ناشتا بودند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ربع ساعت در گذشته اجتناب کرده اند وقت صرف صبحانه بودند. با بیرون شک این شرایط بر کار کردن آنها در مسابقات آسیایی تاثیر می گذارد. بعد از همه این توجیهی برای نتیجه جذب می کند در تفریحی اول نیست چرا کدام ممکن است فلز تیمی قادر مطلق را انتخاب کنید و انتخاب کنید پر ستاره است را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهتر از گیمرها ایران را در اختیار دارد. هدف ما در تفریحی بعدی شکست حریف ترکمنستانی است.

نیروی کار های الغرافه را انتخاب کنید و انتخاب کنید فلز پنجشنبه هفته قبلی در نخستین تفریحی گروه C لیگ قهرمانان آسیا به جذب می کند با بیرون گل کف دست یافتند.

انتهای پیام/