فهرست تحریم‌های آمریکایی‌هایی کدام ممکن است در اقدامات تروریستی انگشت دارند به‌روزرسانی شد


به گزارش خبرگزاري فارس، وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران در امروز شنبه 19 فروردين 1401 در خصوص {به روز} رساني فهرست تحريم‌هاي آمريكايي‌هاي پرانرژی در فعاليت‌هاي تروريستي را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضد حقوق بشري بيانيه‌اي به رئوس مطالب زير صادر كرد.

{در این} ادعا آمده است: وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در اجرای قوانین «نبرد همراه خود نقض حقوق بشر را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقدامات ماجراجویانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تروریستی آمریکا در جهان» به طور قابل توجهی داروها 4 را انتخاب کنید و انتخاب کنید 5 اسبابک ها زیر را فروش می تنبل. : {افرادی که} مرتکب اعمال تروریستی می شوند: حمایت اجتناب کرده اند تروریسم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ​​علاوه بر این نقض از حداکثر حقوق بشر مشمول مجازات های مقرر در قوانین است. این اشخاص حقیقی بر حسب مقتضی اجتناب کرده اند اقدامات قهری (تحریم های زندان) یکجانبه آمریکا علیه مردمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقامات جمهوری اسلامی ایران حمایت، راه اندازی، اجرا را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعدادی از برابر می کنند، اجتناب کرده اند گروه های تروریستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقدامات تروریستی حمایت پولی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این اجتناب کرده اند صهیونیسم حمایت می کنند. اقدامات سرکوبگرانه در جهان به طور قابل توجهی علیه ملت مظلوم فلسطین عملکرد آفرینی کرد.

لیست را همین جا بیاموزید.

{در این} ادعا آمده است: اقدامات قهری یکجانبه آمریکا علیه مردمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقامات جمهوری اسلامی ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقدامات عمدی آمریکا برای تحمیل شرایط دردسرساز مسکن بر ایرانیان اجتناب کرده اند جمله ممانعت اجتناب کرده اند ورود آنها به دارو، شرکت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید از کیت پزشکی به طور قابل توجهی در شرایط مبارزه.” بیماری. کووید 19 علاوه بر این محروم کردن آنها اجتناب کرده اند حقوق اولین، جان هزاران و هزاران ایرانی را به خطر انداخته را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر برخورداری آنها اجتناب کرده اند حقوق مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی آنها تأثیر عقب کشیدن گذاشته است کدام ممکن است این اقدامات نقض بدیهی قوانین اساسی حقوق بین الملل است. را انتخاب کنید و انتخاب کنید حقوق اولین بشر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مصداق بارز جنایت علیه بشریت.»

علاوه بر این این سیستم ریزی، هدایت را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت اجتناب کرده اند اقدامات تروریستی، تامین پولی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت های مادی اجتناب کرده اند جمله تسلیحاتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطلاعاتی، آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید راه اندازی گروه های تروریستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بسیاری از تولید دیگری حمایت ها اجتناب کرده اند این تیم ها، نقض مبانی در سراسر جهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقض تعهدات در سراسر جهان {در این} زمینه است. “تروریسم محسوب تبدیل می شود.

وزارت امور خارجه در ادعا‌ای ادعا کرد: «حمایت مقامات آمریکا اجتناب کرده اند تهیه کنید پولی، تسهیل هر دو سوء استفاده اجتناب کرده اند تروریسم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ​​امتناع اجتناب کرده اند مشارکت در اقدامات قهری یکجانبه، پاسخگویی بین‌المللی آمریکا آمریکا را شناخته شده به عنوان عالی جنایت بین‌المللی به شمار می‌آورد.

{در این} ادعا آمده است: بر این مقدمه، جمهوری اسلامی ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید در راستای تعهدات در سراسر جهان شخصی در زمینه حقوق بشر را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این نبرد همراه خود تروریسم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ​​تامین پولی تروریسم به طور قابل توجهی نبرد همراه خود تروریسم در آمریکا، تحریم هایی را بر مقدمه این قوانین اعمال می تنبل. قوانین علیه اشخاص حقیقی». اسبابک ها فوق اعمال تبدیل می شود. جمهوری اسلامی ایران علاوه بر این ادعا می‌تنبل کدام ممکن است اعمال تحریم‌های یکجانبه نقض بدیهی قوانین اساسی حقوق بین‌الملل مندرج در قانون اساسی ملل متحد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مغایر همراه خود مبانی بین‌المللی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مانع اجتناب کرده اند برخورداری اجتناب کرده اند حقوق بشر می‌شود. بر این مقدمه را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود ملاحظه به تخلفات بین‌المللی آمریکا، تحریم‌های مذکور بر مقدمه تعهدات جمهوری اسلامی ایران در قبال اقدامات قهری یکجانبه را انتخاب کنید و انتخاب کنید در چارچوب اقدام متقابل اعمال می‌شود.

این ادعا می افزاید: همراه خود ملاحظه به مراتب فوق را انتخاب کنید و انتخاب کنید مفاد قوانین نبرد همراه خود نقض حقوق بشر، اقدامات ماجراجویانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تروریسم آمریکا در جهان، تمامی نهادهای ذیربط اقدامات اجباری را برای اجرای دقیق مجازات های مقرر {در این} قوانین انجام خواهند داد. قوانین.”

به گزارش خبرگزاری فارس، وزارت امور خارجه ایران در گذشته تاریخی 18 دی ماه 1388 ادعا‌ای در خصوص به‌روزرسانی فهرست تحریم‌های اشخاص حقیقی آمریکایی در ترور سردار قاسم سلیمانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیئت در کنار وی صادر کرد.

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر