فوت ۱۷ نفر بر تأثیر کرونا را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعیین ۹۶۹ فرد مبتلا جدید


به گزارش  وبدا،  وسط روابط نهایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید {اطلاع رسانی} وزارت بهداشت ادعا کرد :به همان اندازه کنون ۶۴ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۱۷ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۱۷ نفر دُز اول، ۵۷ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۲۷ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۳۲ نفر دُز دوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۷ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۹۷ نفر، دُز سوم واکسن کرونا را تزریق کرده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجموع واکسن های تزریق شده در ملت به ۱۴۸ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۴۸ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۴۶ دُز رسید.

در در یک روز واحد روز قبل از این ۶۰ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۳۱ دُز واکسن کرونا در ملت تزریق شده است.

اجتناب کرده اند دیروز به همان اندازه بلافاصله ۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر ایده معیارهای قطعی تشخیصی، ۹۶۹ فرد مبتلا جدید تحت تأثیر کووید۱۹ در ملت تعیین را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۷۲ نفر اجتناب کرده اند آنها بستری شدند.

مجموع مبتلایان کووید۱۹ در ملت به ۷ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۲۰ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۰۲ نفر رسید.

 در کل ۲۴ ساعت قبلی، ۱۷ فرد مبتلا کووید۱۹ جان شخصی را اجتناب کرده اند کف دست دادند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجموع جان باختگان این بیماری به ۱۴۱ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۸ نفر رسید.

به همان اندازه کنون ۶ میلیون ۹۷۷ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۶۰ نفر اجتناب کرده اند مبتلایان، افزایش یافته را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو اجتناب کرده اند بیمارستانها ترخیص شدند.

خوب هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۱۴ نفر اجتناب کرده اند مبتلایان تحت تأثیر کووید۱۹ در بخش های مراقبت های ویژه بیمارستانها خرس مراقبت قرار دارند.

به همان اندازه کنون ۵۱ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۶ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۳۲ آزمایش تجزیه و تحلیل کووید۱۹ در ملت {انجام شده} است.

در جاری حاضر ۲ شهرستان در وضعیت زرشکی، ۴۸ شهرستان در وضعیت نارنجی، ۳۲۳ شهرستان در وضعیت زرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۵ شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند.  

به گزارش ایرنا، کرونا تاکنون 4 جهش ژنتیکی آسیب رسان برای ادغام کردن آلفا، بتا، گاما را انتخاب کنید و انتخاب کنید دلتا داشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیکرون بروزترین tp-date مدل جهش یافته این ویروس است.  

به مشاوره علیرضا ناجی رییس وسط تحقیقات ویروس شناسی دانشکده علوم پزشکی شهید بهشتی، همراه خود ملاحظه به الگو نزولی شیوع کرونا را انتخاب کنید و انتخاب کنید سویه امیکرون، اکنون بهتر از جایگزین است کدام ممکن است افراد برای واکسیناسیون به طور قابل توجهی دز بازگشت به اقدام کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نباید این شانس طلایی واکسیناسیون را اجتناب کرده اند کف دست بدهیم.

وی معتقد است، دز سوم برای بیشتر مردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید دز چهارم برای اشخاص حقیقی خاص دارای بیماری‌های خاص، خوب فاصله طلایی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاص نیست در بلند مدت چه وضعیتی داشته باشیم چون امکان شیوع واریانت‌های جدید در این کره خاکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اپیدمی شدن آن در ایران هم موجود است پس افرادی که باقی مانده است واکسن نزده‌اند برای جلوگیری اجتناب کرده اند بیماری از حداکثر حتما اجتناب کرده اند این دوران طلایی استفاده کنند.